Home Aktuální výzvy IROP - výzvy MAS

Výzva ukončena v březnu 2019

2. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek I.

Výzva ukončena, probíhá administrace přijatých projektů.

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS 18. 6. 2019

Zápis ze zasedání Programového Výboru MAS 3. 7. 2019

Seznam doporučených projektů 2. Výzva


 

MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“
Cesta k rozkvětu regionu
vyhlašuje
2. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu


s názvem
„2. výzva MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68. výzva IROP - "ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD"

 

 
Přehled změn k datu  20.02.2019
Položka popis změny zdůvodnění změny
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ Prodloužení termínu pro příjem žádosti z 15.3.2019  18:00:00 na 29.3.2019  18:00:00 hod Časová náročnost vyřízování dokumentů nutných pro doložení v rámci Žádosti o Dotaci ze strany žadatelů. Změna je ve prospěch žadatelů.
Území realizace, Provádění změn výzvy, Způsob hodnocení projektů Aktualizace příslušných odkazů na webové stránky MAS Rokytná, o.p.s. Od vyhlášení výzvy došlo k aktualizaci stránek www.masrokytna.cz
Celý článek