Home Aktuální výzvy IROP - výzvy MAS 4. výzva MAS Rokytná – IROP Doprava

4. výzva MAS Rokytná – IROP Doprava

 MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“
Cesta k rozkvětu regionu

vyhlašuje
4. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu


s názvem
„4. výzva MAS Rokytná – IROP – PODPORA UDRŽITELNOSTI NEMOTOROVÉ DOPRAVY I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53. výzva IROP - "UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD"

Text výzvy v PDF

 

Dne 16. 9. 2021 došlo k modifikaci Výzvy č. 3:

Prodloužení datumu a času ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z termínu 20. 9. 2021 18:00 hod na 8. 10. 2021 18:00 hod.

Modifikovaná výzva ke stažení ZDE

Kontrolní listy pro Formálních Náležitostí a Přijatelnosti a pro Věcné Hodnocení 4. výzvy IROP


18. 11. 2021 Proběhlo Věcné hodnocení projektu - Zápis ZDE

23. 11. 2021 proběhlo zasedání Programového Výboru - Zápis ZDE

Seznam podpořených projektů

 MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“
Cesta k rozkvětu regionu

vyhlašuje
4. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu


s názvem
„4. výzva MAS Rokytná – IROP – PODPORA UDRŽITELNOSTI NEMOTOROVÉ DOPRAVY I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53. výzva IROP - "UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD"

 

Přehled změn k datu: 16. 9. 2021
Položka Popis změny Zdůvodnění změny
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ Prodloužení -  datumu a času ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+  z termínu 20. 09. 2021 18:00 hod. na 08. 10. 2021 18:00 hod. Probíhající konzultace projektů s žadateli poukazují na nutné prodloužení lhůty z důvodů dobré přípravy projektů, například důkladné zpracování projektového záměru, projektové dokumentace a dalších příloh žádosti o podporu. Změna byla projednána a schválena Programovým Výborem MAS Rokytná, o.p.s. dne 15. 09. 2021. Změna je učiněna ve prospěch všech žadatelů.

 

Identifikace výzvy
Operační program    Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA -  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Číslo výzvy MAS 4
Opatření integrované strategie   2.4.1.A. Podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné dopravy
Podopatření integrované strategie Nerelevantní
Druh výzvy  Kolová

 

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 19.7.2021  10:00:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 19.7.2021  10:00:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 20.9.2021  18:00:00
Datum zahájení realizace projektu 1.1.2014
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.                                                                                                                                                              
Datum ukončení realizace projektu 30.6.2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

 

Podpora
Alokace výzvy MAS (CZV) 11 426 236,64
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 
Státní rozpočet - 0 %
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu minimální výše CZV na projekt            300 000,00 Kč
  maximální výše CZV na projekt       11 426 236,64 Kč
Podmínky veřejné podpory Nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie 
Forma podpory Dotace – ex-post financování

 

Zacílení podpory
Podporované aktivity

AKTIVITA BEZPEČNOST DOPRAVY
1) Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
2) Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
3) Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
4) Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

Území realizace

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Oprávnění žadatelé

kraje,
obce,
dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované nebo zakládané kraji,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)

Cílová skupina

 

Obyvatelé, návštevníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy

 

 

Věcné zaměření
Podporované aktivity 1   Bezpečnost dopravy                                                                                                   
Indikátory  7 50 01                        Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě                                                                                   

 

Náležitosti žádosti o podporu
1.       Plná moc
2.       Zadávací a výběrová řízení
3.       Doklady o právní subjektivitě žadatele - příloha zrušena
4.       Výpis z rejstříku trestů - příloha zrušena
5.       Studie proveditelnosti
6.       Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
7.       Čestné prohlášení o skutečném majiteli
8.       Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
9.       Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební polovení
10.       Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
11.       Položkový rozpočet stavby
12.       Doklady k výkupu nemovitostí - příloha zrušena
13.       Výpočet čistých jiných peněžních příjmů - příloha zrušena
14.       Smlouva o spolupráci
   
Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 53 IROP (verze verze 1.4, platnost od 8.10.2019) kapitola 3.4.3.

 

Způsobilé výdaje
Věcná způsobilost


Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP, ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.14, platnost od 1.3.2021), Specifickými pravidly (verze 1.4, platnost od 8.10.2019). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Časová způsobilost Od 1.1.2014 do 30.6.2023

Informace o křížovém
financování

Křížové financování není možné

 

Další detaily výzvy
Provádění změn výzvy

MAS Rokytná má možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách http://www.masrokytna.cz/irop-vyzvy-mas/
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel. Další informace k postupům jsou zveřejněny v Interní směrnici verze 1.3. platné od 30.6.2020 na http://www.masrokytna.cz/data_11/soubory/363.pdf kapitola 4.2.
V kolových výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2 Obecných pravidel, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického prostředí https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Příjmy projektu

Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení.
Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 65 odst. 8 Obecného nařízení – jiné peněžní příjmy

Způsob hodnocení projektů

Způsob hodnocení projektů upravují Interní směrnici, kapitola 5 (níže odkaz na schválenou Interní směrnice verze 1.3 platné od 30.6.2020).
Žadatel má možnost, v případě nesouhlasu s hodnocením žádosti, podat žádost o přezkum hodnocení. Přezkum hodnocení je popsán v Interní směrnici, kapitole 6.
Postup pro případ, že alokace projektů, které splnily podmínky hodnocení, přesahuje celkovou alokaci výzvy, je stanoven v Interní směrnici, kapitola 5.2 a 5.3
Interní směrnice MAS Rokytná jsou dostupná na adrese http://www.masrokytna.cz/predpisy-mas/
Bodové hranice věcného hodnocení projektu:
Minimální bodovou hranicí pro projekt je 40 bodů.
Maximální bodová hranice pro projekt je 80 bodů.

Kritéria pro hodnocení projektů

Příloha č. 1 – Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Další specifika výzvy

Tato výzva MAS Rokytná nepodporuje aktivity: „Terminály a parkovací systémy“, „Telematiku pro veřejnou dopravu“,„Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ a "Cyklodoprava", které jsou uvedeny ve výzvě č. 53 ŘO IROP.

Osnova Studie proveditelnosti (kapitola 2. Podrobný popis projektu) byla doplněna dle požadavků MAS Rokytná a liší se tedy oproti požadavkům výzvy č. 53 ŘO IROP (přidány specifikace s ohledem na hodnocení projektů).

Forma a způsob podání žádosti o podporu

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese
https://mseu.mssf.cz 

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
Kontakty pro poskytování informací  

Adresa vyhlašovatele:
MAS Rokytná, o. p. s, Srázná 444, 676 02 Moravské Budějovice,
Kontaktní místo: Srázná 444, 676 02 Moravské Budějovice
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):
Robert Kubala - vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD
Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz
Martina Kršňáková – projektový manažer SCLLD
Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz

 Seznam příloh výzvy     1. Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
2. Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
3. Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti - pro aktivitu Bezpečnost dopravy
4. 
5.