Home Aktuální výzvy IROP - výzvy MAS 3. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek II.

Vyhlášena 10. 11. 2020

3. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek II.

MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“
Cesta k rozkvětu regionu
vyhlašuje


3. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK II.“

Dne 11. 12. 2020 došlo k modifikaci Výzvy č. 3:

Prodloužení datumu a času ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z termínu 11. 12. 2020 20:00 hod na 18. 12. 2020 20:00 hod.

 

Modifikovaná výzva ke stažení zde

Výzva v PDF ke stažení

Byly přijaty 2 projekty, které prochází kontrolou Formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti. Celkové CZV projektů 11.825.055,99 Kč. 

Kontrolní listy pro Formálních Náležitostí a Přijatelnosti a pro Věcné Hodnocení 3. výzvy IROP

23. 2. 2021 Proběhlo Věcné hodnocení projektu - Zápis ZDE

4. 3. 2021 Proběhlo zasedání Programového Výboru s výběrem projektů: Zápis ZDE

Níže naleznete detaily výzvy:

 

MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje „SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“

Cesta k rozkvětu regionu

vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK II.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68. výzva IROP - "ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY

PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD"

 

Přehled změn k datu: 10. 12. 2020
Položka Popis změny Zdůvodnění změny
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ Prodloužení datumu a času ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z termínu 11. 12. 2020 20:00 hod na 18. 12. 2020 20:00 hod. Špatně funkční systém MS2014+ neumožňuje žadatelům  zpracovat žádost do výzvy MAS. Změna byla projednána a schválena Programovým Výborem MAS Rokytná, o.p.s. dne 11. 12. 2020.

 

 

Identifikace výzvy
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Číslo výzvy MAS 3
Opatření integrované strategie  6.1.1.A. Investice do kapacit a kvality škol a školek
Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy  Kolová


 

Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 10.11.2020 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 10.11.2020 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 18.12.2020 20:00
Datum zahájení realizace projektu 1.1.2014
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.
Datum ukončení realizace projektu 30.6.2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS 2014+.

 


Podpora
Alokace výzvy MAS (CZV) 17.000.000,--
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu minimální výše CZV na projekt: 200.000,-- Kč
maximální výše CZV na projekt: 17.000.000,-- Kč
Podmínky veřejné podpory Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu č. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Forma podpory

Dotace – ex-post financování
Převod finančních prostředků – ex-post financování (pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace).

 

  Zacílení podpory
Typy podporovaných projektů

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),

- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,

- služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,

- spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Projekty zaměřené na mateřské školy, zřízené podle zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

 

Aktivita Infrastruktura základních škol

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);

- budování bezbariérovosti škol;

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání

Území realizace
Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
 
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé

Společné pro všechny aktivity
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu

Aktivita "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání"
- zařízení péče o děti do 3 let
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita "Infrastruktura základních škol"
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání"
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Cílová skupina

Společné pro všechny aktivity
- osoby sociálně vyloučené
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
- pedagogičtí pracovníci
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Aktivita "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání"
- děti do 3 let
- děti v předškolním vzdělávání

Aktivita "Infrastruktura základních škol"
- žáci

Aktivita "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání"
- žáci (studenti)
- děti v předškolním vzdělávání
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
- dospělí v dalším vzdělávání

 

Věcné zaměření
Podporované aktivity 1. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
2. Infrastruktura základních škol
3. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
4.
5.
Indikátory   

Společné pro všechny aktivity
5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
5 01 20 - Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let

  

Náležitosti žádosti o podporu
Povinné přílohy 1 Plná moc
2 Zadávací a výběrová řízení
3 Doklady o právní subjektivitě 
4 Výpis z rejstříku trestů - příloha zrušena
5 Studie proveditelnosti
6 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
7 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
8 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smouva nahrazující stavební povolení
9 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
10 Položkový rozpočet stavby
11 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů projektu - příloha zrušena
12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
14 Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy
Aktivita Infrastruktura základních škol
13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 68 IROP (verze 1.4, platnost od 17.9.2020)  v kapitole 3.1.4, 3.2.4 a 3.4.4.

 

Způsobilé výdaje   
Věcná způsobilost Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.13, platnost od 15.10.2019), Specifickými pravidly (verze 1.4, platnost od 17.9.2020). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Časová způsobilost Od 1.1.2014 do 30.6.2023
Informace o křížovém financování Křížové financování není možné

 

Další detaily výzvy
Provádění změn výzvy

MAS Rokytná má možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách http://www.masrokytna.cz/irop-vyzvy-mas/
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel. Další informace k postupům jsou zveřejněny v Interní směrnici verze 1.3. platné od 30.6.2020 na http://www.masrokytna.cz/data_11/soubory/363.pdf kapitola 7. V kolových výzvách nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2 Obecných pravidel, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického prostředí https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast

Příjmy projektu  

Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy).

 

Způsob hodnocení projektů  

Způsob hodnocení projektů upravují Interní směrnici, kapitola 5 (níže odkaz na schválenou Interní směrnice verze 1.3 platné od 30.6.2020).
Žadatel má možnost, v případě nesouhlasu s hodnocením žádosti, podat žádost o přezkum hodnocení. Přezkum hodnocení je popsán v Interní směrnici, kapitole 6
Postup pro případ, že alokace projektů, které splnily podmínky hodnocení, přesahuje celkovou alokaci výzvy, je stanoven v Interní směrnici, kapitola 5.2
Interní směrnice MAS Rokytná jsou dostupná na adrese http://www.masrokytna.cz/predpisy-mas/ Bodové hranice věcného hodnocení projektu:
Minimální bodovou hranicí pro projekt je 15 bodů.
Maximální bodová hranice pro projekt je 30 bodů.

Kritéria pro hodnocení projektů  

Příloha č. 1 - Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Další specifika výzvy  


Osnova Studie proveditelnosti byla doplněna dle požadavků MAS Rokytná a liší se tedy oproti požadavkům výzvy č. 68 ŘO IROP (přidány specifikace s ohledem na hodnocení projektů). Osnova studie proveditelnosti je vždy stanovena pro konkrétní aktivitu. Jedná se o přílohy č.: Příloha č. 3 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro předškolní vzdělávání;
Příloha č. 4 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura ZŠ
Příloha č. 5 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 

Forma a způsob podání žádosti o podporu  Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz
Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP  https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast
Kontakty pro poskytování informací  

Adresa vyhlašovatele:
MAS Rokytná, o. p. s, Srázná 444, 676 02 Moravské Budějovice,
Kontaktní místo: Srázná 444, 676 02 Moravské Budějovice
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):
Robert Kubala - vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD
Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz
Martina Kršňáková – projektový manažer SCLLD
Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz
Petra Salačová - administrativní pracovník Tel: (+420) 774 405 666, e-mail: salacova@masrokytna.cz

Seznam příloh výzvy                  1 Příloha č. 1 - Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
 2 Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení
 3 Příloha č. 3 - Osnova studie proveditelnosti -  infrastruktura pro předškolní vzdělávání; 
 4 Příloha č. 4 - Osnova studie proveditelnosti -  infrastruktura ZŠ
 5 Příloha č. 5 - Osnova studie proveditelnosti - infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
6
10 
11 
12 
13 
14 
15