Home Aktuální výzvy IROP - výzvy MAS 2014-2020 2. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek I.

Výzva ukončena v březnu 2019

2. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek I.

Výzva ukončena, probíhá administrace přijatých projektů.

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS 18. 6. 2019

Zápis ze zasedání Programového Výboru MAS 3. 7. 2019

Seznam doporučených projektů 2. Výzva


 

MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“
Cesta k rozkvětu regionu
vyhlašuje
2. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu


s názvem
„2. výzva MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68. výzva IROP - "ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD"

 

 
Přehled změn k datu  20.02.2019
Položka popis změny zdůvodnění změny
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ Prodloužení termínu pro příjem žádosti z 15.3.2019  18:00:00 na 29.3.2019  18:00:00 hod Časová náročnost vyřízování dokumentů nutných pro doložení v rámci Žádosti o Dotaci ze strany žadatelů. Změna je ve prospěch žadatelů.
Území realizace, Provádění změn výzvy, Způsob hodnocení projektů Aktualizace příslušných odkazů na webové stránky MAS Rokytná, o.p.s. Od vyhlášení výzvy došlo k aktualizaci stránek www.masrokytna.cz

  

Identifikace výzvy
Operační program
Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP
68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Číslo výzvy MAS
2
Opatření integrované strategie 
6.1.1.A. Investice do kapacit a kvality škol a školek
Podopatření integrované strategie
 
Druh výzvy 
Kolová
   

 

 
Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS
19.12.18 10:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+
19.12.18 10:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+
N/R
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+
29.3.2019  18:00:00
Datum zahájení realizace projektu
1.1.2014
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.
Datum ukončení realizace projektu
31.12.2021
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

 

 
Podpora
Alokace výzvy MAS (CZV)
5 263 130,000 Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt
Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu
minimální výše CZV na projekt 200 000,00 Kč
maximální výše CZV na projekt 3 000 000,00 Kč
Podmínky veřejné podpory
Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu č. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Forma podpory
Dotace – ex-post financování
Převod finančních prostředků – ex-post financování (pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace).

 

 
Zacílení podpory

 

 
Typy podporovaných produktů
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),
- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,
- služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
- spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).
Projektové záměry na mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb. musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura základních škol
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol;
- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání

 

 
Území realizace 
Území MAS ROKYTNÁ, o.p.s. – mapa území na webových stránkách ZDE

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
Oprávnění žadatelé
Společné pro všechny aktivity
- kraje
- organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu

Aktivita "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání"
- zařízení péče o děti do 3 let
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita "Infrastruktura základních škol"
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání"
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Cílová skupina
Společné pro všechny aktivity
- osoby sociálně vyloučené
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
- pedagogičtí pracovníci
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Aktivita "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání"
- děti do 3 let
- děti v předškolním vzdělávání

Aktivita "Infrastruktura základních škol"
- žáci

Aktivita "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání"
- žáci (studenti)
- děti v předškolním vzdělávání
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
- dospělí v dalším vzdělávání

 

 
Věcné zaměření
Podporované aktivity
1 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
2 Infrastruktura základních škol
3 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
4  
5  
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání
Indikátory
Společné pro všechny aktivity
5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
5 01 20 - Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let

 

 
Náležitosti žádosti o podporu
Povinné přílohy
1 Plná moc
2 Zadávací a výběrová řízení
3 Doklady o právní subjektivitě 
4 Výpis z rejstříku trestů - příloha zrušena
5 Studie proveditelnosti
6 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
7 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
8 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smouva nahrazující stavební povolení
9 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
10 Položkový rozpočet stavby
11 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů projektu
12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
14 Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy
Aktivita Infrastruktura základních škol
15 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 68 (verze verze 1.2, platnost od 3.5.2018) IROP v kapitole 3.1.4, 3.2.4 a 3.4.4
 

 

 
Způsobilé výdaje
Věcná způsobilost

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.11, platnost od 15.5.2018), Specifickými pravidly (verze 1.2, platnost od 3.5.2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.
Časová způsobilost
Od 1.1.2014 do 31.12.2021
Informace o křížovém
financování
Křížové financování není možné

 

 
Další detaily výzvy
Provádění změn výzvy
MAS Rokytná má možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách www.masrokytna.cz 
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel. Další informace k postupům jsou zveřejněny na stránce 2. Výzva MAS Rokytná - Investice do kapacit a kvality škol a školek I. Kolové výzvy lze měnit jen v souvislosti se změnou legislativy či metodiky (týká se změn, které nejsou povoleny v kolových výzvách).
Příjmy projektu
Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní příjmy).
Způsob hodnocení projektů
Způsob hodnocení projektů upravují Interní předpisy 1 - IROP, kapitola 5 (níže odkaz na schválené Interní  předpisy 1 - IROP).
Žadatel má možnost, v případě nesouhlasu s hodnocením žádosti, podat žádost o přezkum hodnocení. Přezkum hodnocení je popsán v Interních předpisech 1 - IROP, kapitole 7.
Postup pro případ, že alokace projektů, které splnily podmínky hodnocení, přesahuje celkovou alokaci výzvy, je stanoven v Interních předpisech 1 – IROP, kapitola 6.
Interní postupy MAS Rokytná jsou dostupné na stránce Předpisy MAS 
Minimální bodovou hranicí pro projekt je 15 bodů.
Maximální bodová hranice pro projekt je 30 bodů.
Kritéria pro hodnocení projektů
Příloha č. 1 – Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 3 - Kritéria Věcného hodnocení
Další specifika výzvy
 
Osnova Studie proveditelnosti byla doplněna dle požadavků MAS Rokytná a liší se tedy oproti požadavkům výzvy č. 68 ŘO IROP (přidány specifikace s ohledem na hodnocení projektů).
Forma a způsob podání žádosti o podporu
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz
Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 
Kontakty pro poskytování informací
Adresa vyhlašovatele:
MAS Rokytná, o. p. s, Srázná  444, 676 02 Moravské Budějovice,
Kontaktní místo:  Srázná 444,  676 02 Moravské Budějovice
Spojení na vyhlašovatele  (e-mail, telefon):
Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD
Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz
Martina Kršňáková – projektový manažer SCLLD
Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz
Seznam příloh výzvy
1 Příloha č.1 Hodnotící kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
2 Příloha č.2 Osnova Studie proveditelnosti Výzvy Investice do kapacit a kvality škol a školek
a) Osnova studie proveditelnosti pro Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
b) Osnova studie proveditelnosti pro  Infrastruktura základních škol
c) Osnova studie proveditelnosti pro Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
3 Příloha č. 3 Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení

 

Výzva č. 2 Školy a školky - změna č. 1
Výzva č. 2 Školy a Školky
Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Osnova studie proveditelnosti - předškolní vzdělávání
Osnova studie proveditelnosti - základní školy
Osnova studie proveditelnosti neformální celoživotní vzdělávání
Kritéria pro věcné hodnocení

 

Přehled přijatých žádostí

Školení Výběrové komise 5. 6. 2019

Zápis ze zasedání Výběrkové komise MAS - Hodnocení projektů 2. Výzvy MAS 18. 6. 2019