Home Aktuální výzvy IROP - výzvy MAS 1. Výzva MAS - Investice do revitalizace hmotných památek

Výzva ukončena v dubnu 2019

1. Výzva MAS - Investice do revitalizace hmotných památek

Výzva ukončena, nebyl přijat žádný projekt.

 

MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

„SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“

Cesta k rozkvětu regionu

vyhlašuje

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programus názvem „MAS Rokytná – IROP – 1.výzva MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO REVITALIZACE HMOTNÝCH PAMÁTEK I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 55 „Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD“

MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“
Cesta k rozkvětu regionu
vyhlašuje
1. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu


s názvem
„MAS Rokytná – IROP – 1.výzva MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO REVITALIZACE HMOTNÝCH PAMÁTEK I.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 55 „Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD“

 

 
Přehled změn k datu  20.02.2019
Položka popis změny zdůvodnění změny
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ Prodloužení termínu pro příjem žádosti z 28. 2. 2019 na 30. 4. 2019 18:00 hod Časová náročnost vyřízování dokumentů nutných pro doložení v rámci Žádosti o Dotaci ze strany žadatelů. Změna je ve prospěch žadatelů.
Území realizace , Provádění změn výzvy, Způsob hodnocení projektů Aktualizace příslušných odkazů na webové stránky MAS Rokytná, o.p.s. Od vyhlášení výzvy došlo k aktualizaci stránek www.masrokytna.cz

 

 
Identifikace výzvy
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 55. výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Číslo výzvy MAS 1
Opatření integrované strategie  3.4.1.A. Investice do revitalizace hmotných památek
Podopatření integrované strategie  
Druh výzvy  Kolová
Podpora
Alokace výzvy MAS (CZV) 2.105.250,--
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %
Státní rozpočet - 0 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu
minimální výše CZV na projekt 300 000,00 Kč
maximální výše CZV na projekt 2 105 250,00 Kč
Podmínky veřejné podpory "Podpořeny budou projekty v souladu s nařízením Evropské komise č. 651/2014 ze 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084, Oddíl 11 - Podpora kultury a zachování kulturního dědictví, článek 53 Podpora kultury a zachování kulturního dědictví." 
Forma podpory Dotace – ex-post financování
 
Zacílení podpory    
Typy podporovaných projektů

"Aktivita Památky
Revitalizace a zatraktivnění:
- národních kulturních památek k 1. 1. 2014
- památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Aktivita Památky
- Obnova památek
- Restaurování části památek a mobiliářů
- Odstraňování přístupových bariér
- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
- Obnova parků a zahrad u souboru památek
- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí"

Území realizace

Území MAS ROKYTNÁ, o.p.s. – mapa území na webových stránkách ZDE

Oprávnění žadatelé  vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících
Cílová skupina  Návštěvníci, vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření, místní obyvatelé a podnikatelé
 
Věcné zaměření
Podporované aktivity 1. Památky
2.
3.
4.

5.

1 – PAMÁTKY
Ochrana klíčových objektů a prvků kulturního a přírodního dědictví na území MAS, další rozvoj těchto prvků a objektů vč. zlepšování jejich prezentace.
Revitalizace souboru vybraných památek; podpora zpřístupnění památek.

Indikátory 9 05 01 - Počet revitalizovaných památkových objektů
9 10 05 - Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí
 
  Termíny
 Datum a čas vyhlášení výzvy MAS  12.12.2018  10:00:00
 Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+  12.12.2018  10:00:00
 Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+  N/R
 Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+  30.4.2019  18:00:00
  Datum zahájení realizace projektu  1.1.2014
 Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.
  Datum ukončení realizace projektu  31.8.2021
 Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.
Způsobilé výdaje
Věcná způsobilost Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 55 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.11, platnost od 15.05.2018), Specifickými pravidly 
Křížové financování Křížové financování není možné
Časová způsobilost Od 1.1.2014 do 31.8.2021
 
Provádění změn výzvy   
 MAS Rokytná má možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách www.masrokytna.cz 
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 Obecných pravidel. Další informace k postupům jsou zveřejněny na stránce 1. Výzva MAS - Investice do revitalizace hmotných památek 

Kolové výzvy lze měnit jen v souvislosti se změnou legislativy či metodiky (týká se změn, které nejsou povoleny v kolových výzvách).
 
Příjmy projektu
 
Podporované projekty podléhají pravidlům veřejné podpory a jsou vyloučeny z aplikace čl. 61 a 65 Obecného nařízení. Maximální výše investiční podpory se stanoví jako rozdíl celkových způsobilých výdajů a diskontovaných čistých příjmů, tj. rozdílu diskontovaných provozních příjmů a diskontovaných provozních výdajů za dobu životnosti projektu (referenční období).
 
Způsob hodnocení projektů
 
Způsob hodnocení projektů upravují Interní předpisy 1 - IROP, kapitola 5 (níže odkaz na schválené Interní  předpisy 1 - IROP).
Žadatel má možnost, v případě nesouhlasu s hodnocením žádosti, podat žádost o přezkum hodnocení. Přezkum hodnocení je popsán v Interních předpisech 1 - IROP, kapitole 7.
Postup pro případ, že alokace projektů, které splnily podmínky hodnocení, přesahuje celkovou alokaci výzvy, je stanoven v Interních předpisech 1 – IROP, kapitola 6.
Interní postupy MAS Rokytná jsou dostupné na stránce Předpisy MAS
Minimální bodovou hranicí pro projekt je 50 bodů.
Maximální bodová hranice pro projekt je 100 bodů.
 
Kritéria pro hodnocení projektů
 
Příloha č. 1 - Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti                                                 Přílohou č. 2 je Osnova studie proveditelnosti.
Přílohou č. 3 jsou Kritéria pro věcné hodnocení.
 
Další specifika výzvy
 
Podporována bude pouze aktivita památky, kapitola 3.2 Aktivita Památky Specifických pravidel.
Osnova Studie proveditelnosti byla doplněna dle požadavků MAS Rokytná a liší se tedy oproti požadavkům výzvy č. 55 ŘO IROP (přidány specifikace s ohledem na hodnocení projektů).
 
Forma a způsob podání žádosti o podporu
 
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz
 
Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP
 
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 
 
Kontakty pro poskytování informací
 
Adresa vyhlašovatele:
MAS Rokytná, o. p. s, Srázná  444, 676 02 Moravské Budějovice,
Kontaktní místo:  Srázná 444,  676 02 Moravské Budějovice
Spojení na vyhlašovatele  (e-mail, telefon):
Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD
Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz
Martina Kršňáková – projektový manažer SCLLD
Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz
 
Seznam příloh výzvy
 
1 Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti
2 Příloha č.2 Osnova studie proveditelnosti
3 Příloha č. 3 Kritéria věcného hodnocení
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
   
   

Text Výzvy - změna 1
Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Osnova studie proveditelnosti
Kritéria pro věcné hodnocení