Home Aktuální výzvy OPZ - výzvy MAS 2014-2020 Výzva č. 4 OPZ - Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků I. – MAS Rokytná

Příjem projektů ukončen v srpnu 2019

Výzva č. 4 OPZ - Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků I. – MAS Rokytná

24. 4. 2019 vyhlašujeme 

4. Výzva OPZ - Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků I. – MAS Rokytná

Souhr přijatých projektů výzev č. 4, 5 a 7 - OPZ

 

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

 

Místní akční skupina MAS Rokytná, o.p.s.

IČ 269 03 237

vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu

v rámci Operačního programu Zaměstnanost

 1.     Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

 

 2.     Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

927/03_16_047/CLLD_17_03_035

Název výzvy MAS

4. Výzva OPZ - Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků I. – MAS Rokytná

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

 3.     Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 4. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 4. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 4. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 8. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

Max. 24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 4.     Informace o formě podpory

 

4.1.            Alokace výzvy MAS

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):  4 568 220,-- CZK

Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

 

4.2.            Vymezení oprávněných žadatelů

 

Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze:

 

 

 • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
 • osoba, která má aktivní datovou schránku[1];
 • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.

Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo získat podporu, pokud:

 • jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
 • mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti[2];
 • na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 • jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery s finančním příspěvkem.

 

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:

 

Nestátní neziskové organizace;

Obchodní korporace;

OSVČ;

Sociální podniky.

 

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:

 

Žadatelé

Definice

Nestátní neziskové organizace

 

 • spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
 • ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí
 • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

Obchodní organizace

Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

 • Obchodní společnosti

o veřejná obchodní společnost

o komanditní společnost

o společnost s ručením omezeným

o akciová společnost

o evropská společnost

o evropské hospodářské zájmové sdružení

 • Družstva

o družstvo

o sociální družstvo

o evropská družstevní společnost

 

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 

Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli pouze:

 

a)      osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 

b)      obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

Způsob zapojení obcí a svazku obcí do sociálního podnikání je specifikován v příloze č. 4 a č. 5, a to v komentáři rozpoznávacího znaku 3 b). Mezi oprávněnými žadateli jsou také podnikatelé v zemědělství podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, kteří podle §2e provozují zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost.

 

c)       nestátní neziskové organizace, a to:

 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
 • ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.
 • spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Výše uvedené právní formy nestátních neziskových organizací musí v rámci své hlavní činnosti naplňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož účelem byly založeny. Svou hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, realizují výhradně jako svou vedlejší činnost. Žadatel je v době podání žádosti min. po dobu 12 měsíců evidován v příslušném rejstříku dle právní formy organizace. Veřejně prospěšná činnost vykonávaná v hlavní činnosti včetně doby existence žadatele musí být ověřitelná z veřejně dostupných zdrojů, kterými se pro potřeby této aktivity rozumí www.justice.cz a v případě církevních právnických osob registr Ministerstva kultury zveřejněný na http://www3.mkcr.cz/cns_internet/.

 

d)      Sociální podniky – relevantní pro žadatele, jejichž projekt spadá pod aktivitu 4 g). Tito žadatelé se musí přihlásit k principům sociálního podnikání v zakládacích dokumentech a tyto dokumenty musí být veřejně dostupné, tzn. obchodní korporace zveřejní na www.justice.cz, OSVČ zveřejní např. formou prohlášení na webu organizace, nestátní neziskové organizace v příslušném rejstříku podle právní formy organizace.

 

4.3.            Vymezení oprávněných partnerů

 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery pouze partneři bez finančního příspěvku.

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.[3] Partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast při realizaci projektu.

 

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel materiálu, odběratel výrobků/služeb).

 

Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner.

 

4.4.             Míra podpory – rozpad zdrojů financování

 

Typ příjemce dle pravidel spolufinancování

Evropský podíl

Příjemce

Státní rozpočet

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost:

Obecně prospěšné společnosti

Spolky

Ústavy

Církve a náboženské společnosti

Nadace a nadační fondy

Místní akční skupiny

Hospodářská komora, Agrární komora

Svazy, asociace

85 %

15 %

0 %

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích:

 

Obchodní společnosti:

- veřejná obchodní společnost

- komanditní společnost

- společnost s ručením omezeným

- akciová společnost

- evropská společnost

- evropské hospodářské zájmové sdružení

 

Družstva:

- družstvo

- sociální družstvo

- evropská družstevní společnost

 

OSVČ

Profesní komory

85 %

15 %

0 %

 

4.5.            Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:       400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   4 568 220 CZK

 

Pro projekty realizované v režimu podpory de minimis je maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu stanovena na výši 200 000 EUR.[4]

 

4.6.            Forma financování

 

Ex ante /Ex post

 

Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

 

4.7.            Informace o podmínkách veřejné podpory

 

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

 

Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že prostředky, jež budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či dalším subjektům[5], poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné kategorie blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory vhodné pro aktivity Investiční priority 2.3 OPZ, nebo v režimu podpory dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, v případě služeb obecného hospodářského zájmu (zejména sociálních služeb).

 

Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky veřejné podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu.

 

Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání bude podporován výhradně v režimu podpory de minimis. Celková výše podpory de minimis pro činnosti spadající do oblasti zemědělské prvovýroby (Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství) podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 15 000 EUR. Celková výše podpory de minimis pro ostatní činnosti podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 200 000 EUR. Žadatel může předložit projekt, který bude kombinací činností spadající do oblasti zemědělské prvovýroby (podle Zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) i do ostatní činnosti (tzn. kombinací podpor podle nařízení Komise č. 1408/2013 a č. 1407/2013). V takovém případě musí v klíčových aktivitách projektu jednoznačně oddělit typy činností a náklady s každou z nich spojené.

 

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis, budou, pokud to bude relevantní, aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice se odvíjí od typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. Více informací lze nalézt v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu vyplývajícím z vymezení v části 4.4 této výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů financování).

 

! V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

 

 

5. Věcné zaměření

 

5.1. Popis podporovaných aktivit

Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik – podporované aktivity:

 

a) Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy SP

b) Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání zaměstnanců z CS a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu

c) Marketing sociálního podniku

d) Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování principů SP v praxi

 

Vznik a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik – podporované aktivity:

 

a) Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy SP

b) Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání zaměstnanců z CS a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu

c) Marketing sociálního podniku

d) Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování principů SP v praxi

e) Sledování environmentálního dopadu f) Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

 

Popis podporovaných aktivit je uveden v příloze č. 2 Popis podporovaných aktivit.

 

Maximální objem nákladů investičního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí 50 %.

 

V případě aktivity Integrační sociální podnik a Environmentální sociální podnik jsou rozpoznávací znaky integračního / environmentálního sociálního podniku pro příjemce závazné v plném rozsahu a budou sledovány v průběhu realizace projektu.

 

5.2.Indikátory

 

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

 

V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu) k následujícím indikátorům:

 

Kód[6]

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

10213

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

organizace

Výstup

10212

Počet podpořených již existujících sociálních podniků

organizace

Výstup

 

 

V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se závazkem vykazovat dosažené hodnoty také pro:

 

a)      Indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků jako je např. věk, postavení na trhu práce, případné znevýhodnění, atd. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu podpořené osoby skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se Zprávou o realizaci projektu (ZoR);

 

b)      Indikátory z tabulek uvedených níže, které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a podporovaným cílovým skupinám projektu. Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto indikátorů vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám nerelevantní, pak je možné u něj uvést cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají účastníků, žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou příjemcem vykazovány prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování parametrů týkajících se podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18.

 

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

62600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

osoby

výsledek

62500

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti 

osoby

výsledek

62800

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ (osoby)

osoby

výsledek

80500 

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) 

dokumenty

výstup

50130 

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 

osoby

výsledek

50105 

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce 

podniky  

výstup

 

5.3.            Cílové skupiny

 

Budou podporovány tyto cílové skupiny, které jsou vymezeny podle typu sociálního podniku:

A) Integrační sociální podnik

B) Environmentální sociální podnik

 

Přesná definice cílových skupin je uvedena v příloze č. 6 – Definice cílových skupin

 

INTEGRAČNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK

 

1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR)

2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity: podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě:

a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se osobu invalidní v I. až III. stupni

b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby zdravotně znevýhodněné)

3. Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity: osoby, které mají záznam v rejstříku trestů, do 10 let od ukončení výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: výpis z rejstříku trestů)

4. Osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity: osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení zařízení, které osoba opouští nebo potvrzení domu na půl cesty nebo jiné organizace poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

5. Osoby pečující o jiné závislé osoby – pro účely této aktivity: osoby pečující o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení Úřadu práce ČR prokazující dobu poskytování péče).

6. Osoby pečující o malé děti – pro účely této aktivity: osoby, které osobně pečují o dítě do 10 let věku; uplynutím věku dítěte v průběhu realizace projektu pozbývá osoba statut cílové skupiny projektu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: rodný list dítěte nebo rozhodnutí soudu o svěření dítěte do náhradní rodinné péče)

7. Osoby ohrožené vícenásobnými riziky – pro účely této aktivity: osoby, které v období alespoň 6 měsíců před vznikem pracovního poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na živobytí podle zákona o hmotné nouzi (způsob doložení při realizaci projektu: potvrzení Úřadu práce ČR, že v rozhodném období byl osobě nebo společně posuzované osobě poskytován příspěvek na živobytí podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK

 

1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR)

2. Osoby se zdravotním postižením - pro účely této aktivity: podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě:

a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, jedná-li se osobu invalidní v I. až III. stupni

b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě osoby zdravotně znevýhodněné)

3. Osoby v nebo po výkonu trestu - pro účely této aktivity: osoby, které mají záznam v rejstříku trestů, do 10 let od ukončení výkonu trestu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: výpis z rejstříku trestů)

4. Osoby opouštějící institucionální zařízení - pro účely této aktivity: osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení zařízení, které osoba opouští nebo potvrzení domu na půl cesty nebo jiné organizace poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

5. Osoby pečující o malé děti – pro účely této aktivity: osoby, které osobně pečují o dítě do 10 let věku; uplynutím věku dítěte v průběhu realizace projektu pozbývá osoba statut cílové skupiny projektu (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: rodný list dítěte nebo rozhodnutí soudu o svěření dítěte do náhradní rodinné péče)

6. Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let - pro účely této aktivity: osoby ve věku 55 – 64 let včetně, zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání nebo do evidence zájemců o zaměstnání nebo osoby ve věku 55 – 64 let včetně, které nejsou zaměstnané a nejsou vedené ani v evidenci uchazečů o zaměstnání ani v evidenci zájemců o zaměstnání Úřadem práce ČR (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR, potvrzení od pomáhající organizace, čestné prohlášení)

7. Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě – pro účely této aktivity: lidé mladší 20 let, kteří mají nejvýše ukončené základní vzdělání a nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, kteří jsou zařazení Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání nebo do evidence zájemců o zaměstnání nebo lidé mladší 20 let, kteří mají nejvýše ukončené základní vzdělání a nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, kteří nejsou vedení ani v evidenci uchazečů o zaměstnání ani v evidenci zájemců o zaměstnání Úřadem práce ČR (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení o vedení v evidenci Úřadu práce ČR, potvrzení od pomáhající organizace, čestné prohlášení)

8. Osoby pečující o jiné závislé osoby – pro účely této aktivity: osoby pečující o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (způsob doložení v průběhu realizace projektu při kontrole na místě: potvrzení Úřadu práce ČR prokazující dobu poskytování péče).

9. Osoby ohrožené vícenásobnými riziky – pro účely této aktivity: osoby, které v období alespoň 6 měsíců před vznikem pracovního poměru u zaměstnavatele byly příjemcem příspěvku na živobytí podle zákona o hmotné nouzi (způsob doložení při realizaci projektu: potvrzení Úřadu práce ČR, že v rozhodném období byl osobě nebo společně posuzované osobě poskytován příspěvek na živobytí podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi).

 

 6.     Informace o způsobilosti výdajů

 

6.1.                        Věcná způsobilost

 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

 

Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na osobní náklady zaměstnanců, nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek.

 

V rámci aktivity Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání nebudou financovány investiční a/nebo neinvestiční výdaje určené na modernizaci administrativního zázemí organizace (např. kancelářský nábytek pro manažera podniku).

 

6.2.            Časová způsobilost

 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. V případě podpory poskytované v režimu blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory může platit omezení, že zahájení realizace projektu musí následovat po termínu předložení žádosti o podporu.

 

6.3.            Informace o křížovém financování

 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

 

6.4.            Informace o nepřímých nákladech

 

Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

 

Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.  Zároveň platí, že pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. Podíly pro nepřímé náklady jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu služeb v těchto intencích:

 

Podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše uvedenému procentu (25%)

Do 60 % včetně

25 %

Více než 60 % a méně než 90 %

Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 %

90 % a výše

Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %

 

Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu.

 

 7.     Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací

 

7.1.            Povinné přílohy žádosti o podporu

 

Podnikatelský plán – (max. 20 stran bez příloh) – formulář této přílohy je v elektronické podobě k dispozici v IS KP14+, v němž žadatel zpracovává žádost o podporu, a dále je k dispozici na webových stránkách Operačního programu Zaměstnanost a je přílohou č. 3 této výzvy. Počet příloh podnikatelského plánu je omezen na max. 2, a to smlouvy s odběrateli a/nebo partnerské smlouvy (nepovinná/é příloha/y) a finanční plán v Excelu. Žadatel předkládá do systému IS KP14+ max. 3 přílohy (dokumenty), a to podnikatelský plán, finanční plán v Excelu a příp. smlouvy s odběrateli a/nebo partnerské smlouvy (ostatní přílohy nebudou v rámci hodnotícího procesu považovány za relevantní).

 

7.2.            Informace o způsobu podání žádosti o podporu

 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz , orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této výzvy.

 

Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.

 

Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou sobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil, v tomto případě je nutné, aby k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statuární zástupce/osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspěšné ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Podání žádosti probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby uživatele. Žádost musí být elektronicky podepsaná a podaná v IS KP14+ v termínu stanoveném v části 1 této výzvy.

Podrobnosti o zpracování a podání Žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2. této výzvy).

 

7.3.            Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

 

Adresa vyhlašovatele:         

 

MAS Rokytná, o. p. s,           Srázná  444, 676 02 Moravské Budějovice,

 

Kontaktní místo:                   Srázná 444,  676 02 Moravské Budějovice

 

Spojení na vyhlašovatele     (e-mail, telefon):

 

Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz 

Martina Kršňáková – projektový manažer SCLLD

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz 

  

 7.4. Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory

 

Na základě § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) je vyhrazeno, že MAS nebo řídicí orgán OPZ[7] mohou kdykoli v průběhu řízení o poskytnutí podpory vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

 

 8.     Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 

8.1.            Popis hodnocení a výběru projektů

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy MAS,

„Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů“.

 9.     Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi

Není relevantní.

 

 10.           Přehled navazující dokumentace

 

10.1.        Umístění textu výzvy na webovém portále MAS

 

URL adresa: http://www.masrokytna.cz/opz-vyzvy-mas/   

 

10.2    Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

 Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

 

10.3    Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory

 

S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 4.2 této výzvy MAS jsou relevantní níže uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory:

 

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn vzory právních aktů o poskytnutí podpory v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy MAS aktualizovat.

Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798364   Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy.

 

10.4            Odkaz na případné další relevantní dokumenty

 

MAS Rokytná,o.p.s. vyhlašuje tuto výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v Rámci Operačního programu Zaměstnanost v rámci své schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Cestka k rozkvětu regionu“, odkaz na strategii ZDE.

 

Programový rámec Operační program zaměstnanost

Specifický cíl SCLLD

4.5. - Podpora zaměstnanosti v sektoru NNO a podpora sociálních podniků

Název opatření

4.5.2.A. Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků

 

Statut MAS Rokytná, o.p.s.,  ZDE

 

Jednací řád Rozhodovacího orgánu

Jednací řád Výběrového orgánu

Jednací řád Kontrolního a monitorovacího orgánu

K dispozici ZDE

 

Odkaz na postup pro vyplnění žádosti v ISKP14+: https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

 

 

11.  Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu

 

 

1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

2. Popis podporovaných aktivit

3. Podnikatelský plán

4. Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

5. Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

6. Definice cílových skupin

7. Finanční plán verze 2019

8. Jednací řád VK – Výběrový orgán MAS

9. Jednací řád PV – Programový výbor MAS

10. Jednací řád KMV – Kontrolního a Monitorovacího orgánu MAS

11. Statut MAS

 

 

TEXT VÝZVY v PDF

Seminář 17. 7. 2019

Prezentace ze Semináře

 

 

 [1] Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

[2] Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

[3] Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně působící), která má registrované místo podnikání v EU  

[4] K poskytnutí podpory de minimis příjemci dochází obvykle vydáním právního aktu o poskytnutí podpory na projekt (např. rozhodnutím o poskytnutí dotace). Poskytnutí podpory dalším subjektům má formu Rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory / podpory de minimis dalšímu subjektu a je vydáváno v souvislosti a dle specifik zapojení tohoto subjektu do realizace projektu. Rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory / podpory de minimis vydává ŘO.

Pro přepočet hodnoty podpory z EUR na CZK při stanovení výše poskytované podpory de minimis se použije měnový kurz ECB, platný pro den vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory de minimis, který je dostupný v Úředním věstníku EU (řada C) či přímo na webových stránkách ECB.  

[5] Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby z cílové skupiny na pracovní místo, není možno vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují se na ně tedy pravidla poskytování veřejné podpory. Je tedy pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu bude těmto subjektům pro účely využití mzdových příspěvků přidělena veřejná podpora/podpora de minimis  

[6] Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise.

[7] Tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, na jehož výzvu k předkládání žádostí o podporu tato výzva MAS navazuje.