Home Aktuální výzvy OPZ - výzvy MAS 2014-2020 5. Výzva OPZ - Prorodinná opatření II. - MAS Rokytná, o.p.s.

Proběhl výběr projektů

5. Výzva OPZ - Prorodinná opatření II. - MAS Rokytná, o.p.s.

24. dubna 2019 vyhlašujeme: 

5. Výzva OPZ - Prorodinná opatření II. - MAS Rokytná, o.p.s.

Seminář pro žadatele - pozvánka 10. 9. 2019

Informace pro žadatele: příjem žádostí v rámci 5. Výzvy MAS Rokytné, o.p.s. OPZ byl prodloužen do 30. 9. 2019.

Souhr přijatých projektů výzev č. 4, 5 a 7 - OPZ

Zápis z Výběrové komise Výzva č. 5

Zápis z Programového Výboru Výzva č. 5 - Výběr projektů

 

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

 

Místní akční skupina MAS Rokytná, o.p.s.

IČ 269 03 237

vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu

v rámci Operačního programu Zaměstnanost

 1.     Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

 

 2.     Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

961/03_16_047/CLLD_17_03_035

Název výzvy MAS

Výzva č. 5 OPZ - Prorodinná opatření II. - MAS Rokytná, o.p.s.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

 3.     Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 4. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 4. 2019, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 4. 2019, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 9. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

Max. 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 4.     Informace o formě podpory

4.1.            Alokace výzvy MAS

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 981.250,-- CZK

Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

 

4.2.            Vymezení oprávněných žadatelů

Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze:

 • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
 • osoba, která má aktivní datovou schránku[1];
 • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.

 

Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo získat podporu, pokud:

 • jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
 • mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti[2];
 • na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 • jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů
a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení
v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery s finančním příspěvkem.

 

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:

 Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Školy a školská zařízení, MAS, Vzdělávací a poradenské instituce.

 

Pro aktivity Dětské skupiny platí omezení žadatelů vycházející ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, viz výzva ŘO.

 

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:

 

 

Žadatelé

Definice

Obce

Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Organizace zřizované obcemi

Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy, školy a školská zařízení)

Nestátní neziskové organizace

 • spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
 • ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí
 • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Obchodní korporace

Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

 • Obchodní společnosti
 • veřejná obchodní společnost
 • komanditní společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • akciová společnost
 • evropská společnost
 • evropské hospodářské zájmové sdružení
  • Družstva
   • Družstvo
   • Sociální družstvo
   • evropská družstevní společnost

 

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Školy a školská zařízení

Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

MAS

Místní akční skupina má jednu následujících právních forem:

a)      Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů

b)      Spolek podle § 214 občanského zákoníku a podle § 3045 občanského zákoníku

c)      Ústav podle § 402 občanského zákoníku

d)      Zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Vzdělávací a poradenské instituce

Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání nebo poradenství. Mohou nabývat těchto forem:

 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • NNO
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy

 

 

4.3.            Vymezení oprávněných partnerů

 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem
i bez finančního příspěvku.

Obecně může dle pravidel OPZ oprávněným partnerem s finančním příspěvkem být pouze osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu (viz vymezení v rámci části 4.2 této výzvy).

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele/příjemce jejich zřizovatel. Územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.[3] Partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast při realizaci projektu.

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel materiálu, odběratel výrobků/služeb).

Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner.

 

 

4.4.            Míra podpory – rozpad zdrojů financování

Typ příjemce dle pravidel spolufinancování

Evropský podíl

Příjemce

Státní rozpočet

Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

85 %

0 %

15 %

Obce

Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení)

Dobrovolné svazky obcí

85 %

5 %

10 %

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku)

85 %

0 %

15 %

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost 

Obecně prospěšné společnosti

Spolky

Ústavy

Církve a náboženské společnosti

Nadace a nadační fondy

Místní akční skupiny

Hospodářská komora, Agrární komora

Svazy, asociace

85 %

0 %

15 %

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích:

Obchodní společnosti:

-          veřejná obchodní společnost

-          komanditní společnost

-          společnost s ručením omezeným

-          akciová společnost

-          evropská společnost 

-          evropské hospodářské zájmové sdružení

Státní podniky

Družstva:

-          družstvo

-          sociální družstvo

-          evropská družstevní společnost

OSVČ

Profesní komory

85 %

15 %

0 %

 

4.5.            Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 981 250  CZK


 

 

4.6.            Forma financování

Ex ante /Ex post

 

Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

 

4.7.            Informace o podmínkách veřejné podpory

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

 

Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že prostředky, jež budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či dalším subjektům[4],poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné kategorie blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory vhodné pro aktivity Investiční priority 2.3 OPZ, nebo v režimu podpory dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, v případě služeb obecného hospodářského zájmu (zejména sociálních služeb).

Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky veřejné podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu.

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis, budou, pokud to bude relevantní, aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice se odvíjí od typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. Více informací lze nalézt v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu vyplývajícím z vymezení v části 4.4 této výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů financování).

 

! V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

 

 5.     Věcné zaměření

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami. Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu však musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do dané aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu.

Maximální objem nákladů investičního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí 50 %.

 

5.1.            Popis podporovaných aktivit

Z analytické části strategie vyplynulo, že je v regionu, vzhledem k nedostatečné kapacitě, potřeba rozšířit kapacity zařízení, jejichž provoz přispěje ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Výzva je proto, v souladu s programovým rámcem OPZ zacílena na podporu prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí, osobám pečujícím o děti a osobám vracejícím se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

 

Cílem tohoto opatření je usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života, zvýšení zaměstnatelnosti žen (ale i mužů) po výpadcích v kariéře z důvodu péče o děti či jiné závislé členy rodiny. Cílem je rovněž zlepšit postavení podpořených osob na trhu práce, zejména osob z ohrožených skupin (ženy po mateřské a rodičovské, pečující ženy či ženy ve starším věku- i mužů, pokud vykonávají tyto činnosti jako osamělé osoby).

Výzvou budou podpořeny tyto aktivity:

 

A.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

 

 

A.3 Příměstské tábory

 

A.5 Dětské skupiny

 

Bližší popis aktivit viz příloha č. 2 Výzvy - Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Rokytna Prorodinna opatření

 

5.2.            Indikátory

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

 

V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu) k následujícím indikátorům:

 

Kód[5]

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

50001

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Osoby

Výstup

 

V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se závazkem vykazovat dosažené hodnoty také pro:

a)         Indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků jako je např. věk, postavení na trhu práce, případné znevýhodnění, atd. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu podpořené osoby skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se Zprávou o realizaci projektu (ZoR);

b)         Indikátory z tabulek uvedených níže, které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a podporovaným cílovým skupinám projektu. Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto indikátorů vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám nerelevantní, pak je možné u něj uvést cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají účastníků, žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou příjemcem vykazovány prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování parametrů týkajících se podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18.

 

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

50110

Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku

osoby

výsledek

50120

Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let

osoby

výsledek

50130

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce

osoby

výsledek

80500

Počet napsaných a zveřejněných analytických  strategických dokumentů (vč. evaluačních)

Dokument

výstup

50105

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy zaměstnání

Podniky

Výstup

 

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

62500

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti

Osoba

Výsledek

62600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoba

Výsledek

62800

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ

Osoba

Výsledek

 

5.3.            Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou v této výzvě MAS zejména osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

 

 

 

Název cílové skupiny

Definice cílové skupiny

Osoby pečující o malé děti

Osoby pečující o osobu mladší 15let

Osoby vracející se na trh práce po

Návratu z mateřské/rodičovské

dovolené

Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce

 

 6.     Informace o způsobilosti výdajů

6.1.            Věcná způsobilost

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

 

Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na osobní náklady zaměstnanců, nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek

6.2.            Časová způsobilost

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. V případě podpory poskytované v režimu blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory může platit omezení, že zahájení realizace projektu musí následovat po termínu předložení žádosti o podporu.

 

6.3.            Informace o křížovém financování

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

 

6.4.            Informace o nepřímých nákladech

Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

 

Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.  Zároveň platí, že pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. Podíly pro nepřímé náklady jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu služeb v těchto intencích:

 

Podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše uvedenému procentu (25%)

Do 60 % včetně

25 %

Více než 60 % a méně než 90 %

Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 %

90 % a výše

Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %

 

Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu.

 

 7.     Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací

7.1.            Povinné přílohy žádosti o podporu

Nerelevantní

 

 

7.2.            Informace o způsobu podání žádosti o podporu

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz,

 orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této výzvy.

 

Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.

 

Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění. Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statutární zástupce/osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspěšné ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Podání žádosti probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby uživatele. Žádost musí být elektronicky podepsána a podána v IS KP14+ v termínu stanoveném v části 1 této výzvy.

 

Podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této výzvy).

 

7.3.            Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

 

 

Adresa vyhlašovatele:          MAS Rokytná, o. p. s, Srázná  444, Moravské Budějovice,

 676 02

Kontaktní místo:                  Srázná 444, Moravské Budějovice

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):

info@masrokytna.cz , tel. 561 010 106

 

 7.4. Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory

Na základě § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) je vyhrazeno, že MAS nebo řídicí orgán OPZ[6] mohou kdykoli v průběhu řízení o poskytnutí podpory vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

 

 8.     Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

8.1.            Popis hodnocení a výběru projektů

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy MAS,

„Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů“.


9.     Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi

Není relevantní.

 

 10.           Přehled navazující dokumentace

10.1.        Umístění textu výzvy na webovém portále MAS

URL adresa: Výzvy MAS - OPZ

 

10.2    Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https: https://www.esfcr.cz/file/9002/

Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi:

https://www.esfcr.cz/file/9003/

 

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:

https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz.

 

Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

 

10.3 Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory

S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 4.2 této výzvy MAS jsou relevantní níže uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory:

Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi:

https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798654  

 

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn vzory právních aktů o poskytnutí podpory v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy MAS aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:

https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798654  

 

Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy.

 

10.4            Odkaz na případné další relevantní dokumenty

MAS Rokytná,o.p.s. vyhlašuje tuto výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v Rámci Operačního programu Zaměstnanost v rámci své schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Cestka k rozkvětu regionu“, odkaz na strategii:

 

SCLLD Schválená

Programový rámec OPZ 4 – Prorodinná opatření.

 

Statut MAS Rokytná, o.p.s., 

 

Jednací řád Rozhodovacího orgánu

Jednací řád Výběrového orgánu

Jednací řád Kontrolního a monitorovacího orgánu

K dispozici ZDE

 

11.  Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu

 

 

 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
 2. Popis podporovaných aktivit
 3. Etický kodex, Jednací řád Výběrového orgánu, Jednací řád Rozhodovacího orgánu, Jednací řád Kontrolního a monitorovací orgánu
 4. Statut Společnosti

 

 Seminář prorodinná opatření

 Text Výzvy k 19.9.2019 - I. modifikace (prodloužení příjmu žádostí)[1] Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

[2] Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

[3] Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně působící), která má registrované místo podnikání v EU.

[4] Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby z cílové skupiny na pracovní místo, není možno vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují se na ně tedy pravidla poskytování veřejné podpory. Je tedy pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu bude těmto subjektům pro účely využití mzdových příspěvků přidělena veřejná podpora/podpora de minimis.

[5] Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise.

[6] Tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, na jehož výzvu k předkládání žádostí o podporu tato výzva MAS navazuje.