Home Dokumenty MAS Výběrová řízení Výzva k podání cenové nabídky – Strategické materiály

11. 2. 2019

Výzva k podání cenové nabídky – Strategické materiály

Výzva k podání cenové nabídky – Strategické materiály

V rámci realizace projektu CZ.06.4.59/0.0./0.0/15_003/0011976

 

Více informaci níže

Výzva k podání cenové nabídky – Strategické materiály
Zadavatel:
MAS Rokytná, o.p.s. Srázná 444 676 00 Moravské Budějovice Česká republika
IČ.: 26903237 DIČ: nejsme plátci DPH V rámci realizace projektu CZ.06.4.59/0.0./0.0/15_003/0011976

Budeme realizovat zpracování následujícího předmětu plnění:
Zpracování strategických materiálů:

1) MID-TERM EVALUACE realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ROKYTNÁ, o.p.s. CLLD_17_03_035 (osnova na přiloženém CD nebo bude odeslána po vyžádání elektronicky)
a. Předpokládaný termín odevzdání: první polovina června 2019

2) Na základě výstupů, které vyplynou z MID-TERM EVALUACE zpracujte dále podklady pro změny a aktualizaci strategie CLLD včetně změn strategických rámců a finančních rámců pro všechny operační programy (OPZ, PRV, IROP)
a. Předpokládaný termín plnění průběžně od srpna do října 2019

3) Na základě výstupů, které vyplynou z MID-TERM EVALUACE zpracujte podklady pro rozšíření území MAS ROKYTNÁ (Klučov) – změny CLLD, podklady, statistiky, projednání, změna CLLD

a. Předpokládaný termín plnění říjen 2019

Předpokládaný rozsah plnění do 150 tis. Kč bez DPH.

Místo plnění – území MAS Rokytná

Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena za kompletní plnění bodů 1)-3).

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK) a bude ji možné překročit pouze v případě změny (zvýšení, snížení) sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně (zvýšení, snížení) sazby DPH.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH.

Takto stanovená cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případně dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. Uchazeč je vázán nabídkou po dobu 12-ti měsíců.
Zakázka se vztahuje k projektu, který bude spolufinancovaný ze zdrojů EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020. Z tohoto důvodu je dodavatel osobou povinnu spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Dodavatel je povinen uchovávat kompletní dokumentaci k zakázce minimálně po dobu 10-ti let od ukončení realizace objednávky/smlouvy.

Všechny faktury dodavatele/zhotovitele musí být označeny číslem projektu CZ.06.4.59/0.0./0.0/15_003/0011976

a) Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.
b) Nabídka bude předložena v českém jazyce, jednom originále, v písemné formě a to buď osobně nebo poštou na adresu zadavatele: MAS ROKYTNÁ, o.p.s.
c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude předložena v uzavřené obálce označené Neotvírat – Strategické materiály. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
d) Lhůta pro podání nabídky končí 25.2.2019 v 10:00 hodin
e) Nabídku je možné PO TELEFONICKÉ DOHODĚ doručit osobně každý pracovní den na MAS ROKYTNÁ, o.p.s. v době od 8:00 hod. do 13:00 hod.. V pondělí a středu do 16:00 hodin, poslední den pro předložení nabídek do 10:00 hod.
f) Veškeré podklady Strategie komunitně vedeného rozvoje pro území MAS Rokytná (aktuální verze) jsou na www.masrokytna.cz

V Moravských Budějovicích 11.2.2019
Robert Kubala

Soubory ke stažení

PDF / 477.4 kB