Home O nás Seznam členů Seznam partnerů MAS Rokytná

Seznam partnerů MAS Rokytná

Seznam partnerů MAS Rokytná k 1.2.2015. Partneři MAS uzavírají se společností o svém podílu na spolupráci se společností „Rámcovou partnerskou smlouvu". 

Dnem podpisu „Rámcové partnerské smlouvy" vzniká partnerství v MAS u nově přistupujících partnerů.

Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Za působení na daném území se považují aktivity směřující k rozvoji regionu MAS. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Rozhodovacího orgánu MAS

Dalšími podmínkami pro přistoupení partnera jsou:

a. předložení přihlášky

b. seznámení se se Strategií území MAS

c. udělení souhlasu se zveřejněním jméno, bydliště nebo sídla partnera, případně jiná partnerem určené adresy pro doručování, identifikačního čísla v seznamu partnerů na webové stránce společnosti.

Partneři mají tato práva:

i. kandidovat na členství v orgánech MAS

ii. získávat pravidelně informace o dotacích, grantech

iii. na bezplatné konzultace a poradenskou činnosti

iv. na obecně prospěšné služby zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností

v. na publicitu v rámci webových stránek MAS

vi. užití loga společnosti

Partneři mají tyto povinnosti:

a) účastnit se jednání nejvyššího orgánu

b) poskytovat Společnosti prostřednictvím MAS informace o vlastních projektech a aktivitách, které jsou nezbytné k vyhodnocování realizace strategie rozvoje území

c) vykonávat funkce v orgánech MAS s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí

d) dodržovat předpisy MAS

e) nezneužívat partnerství k prosazování svých zájmů v neprospěch MAS

f) zajišťovat publicitu MAS

Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu k zastupování v orgánech MAS, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

Partnerství v MAS zaniká:

i. písemnou rezignací na partnerství

ii. vyloučením partnera pro zjevný rozpor jeho činnosti s cíli MAS nebo dlouhodobým neplnění povinností vyplývajících z členství v MAS a jejích orgánech

iii. smrtí partnera nebo zánikem partnera.

 

Seznam partnerů MAS k 1. 10. 2015 při podání žádosti o Standardizaci


Seznam partnerů MAS k 12. 12. 2019 - AKTUÁLNÍ

Přihláška do MAS