Home O nás Seznam členů Kontrolní a monitorovací výbor

Kontrolní a monitorovací výbor

Kontrolní a monitorovací výbor je kontrolním orgánem MAS. Má minimálně 3 členy. Funkční období členů kontrolního a monitorovacího výboru je pětileté opakovaná volba je možná.

Kontrolní a monitorovací výbor:

a. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu plénu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti

b. projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS

c. dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standarty MAS a SCLLD

d. nahlíží do účetních knih a jiných dokladů společnosti týkající se činnosti MAS a kontroluje tam obsažené údaje

e. svolává mimořádné jednání pléna MAS a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS

f. kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS

g. zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD

h. zpracovává a předkládá ke schválení programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD.

 

Kontrolní a monitorovací výbor zvolen k 12. 12. 2019 - aktuální