Home Aktuální výzvy PRV - výzvy MAS 2014-2020 Informace pro příjemce 1. Výzva MAS Rokytná

Informace pro příjemce 1. Výzva MAS Rokytná

POZOR, OD NYNÍ JIŽ VŠE NA MAS POSÍLÁTE E M A I L E M, PŘES PORTÁL FARMÁŘE UŽ KOMUNIKUJETE POUZE S RO SZIF,

S MAS VŠE ŘEŠÍTE PŘES E-MAIL, A NEŽ COKOLI PŘEDLOŽÍTE PŘES PORTÁL FARMÁŘE NA RO SZIF,

VŠECHNO MUSÍ PROJÍT PŘES MAS A TO E M A I L E M .....

VÝZVA RO SZIF ŽÁDOST O DODATEČNÉ DOPLNĚNÍ

Pokud obdržíte zprávu od RO SZIF žádost o dodatečné doplnění, je potřeba:

1) Kontaktovat MAS

2) Zpracovat opravu – tu prvně předložit MAS

3) MAS zkontroluje a opatří elektronickým podpisem

4) Tento dokument nahrajete do portálu farmáře a odešlete na SZIF

5) Vše je potřeba vyřídit do lhůty uvedené v žádosti o doplnění

6) POZOR OPRAVU LZE PROVÉST POUZE JEDNOU


PŘÍLOHY VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – DOLOŽENÍ

Žadatel předloží na RO SZIF, v termínu do 70. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF uvedeného ve výzvě MAS, ke kontrole kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení dle Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení. ŹADATEL zpravidla provede i úpravu žádosti o dotaci, zejména upraví aktuální rozpočet. POZOR opět bude potřeba aktualizovanou žádost o dotaci (zejména rozpočet, případně harmonogram) podepsat platným elektronickým certifikátem MAS.

NA RO SZIF TO BUDE PŘEDLOŽENO NEJPOZDĚJI DO 8.11.2018

ŽADATEL PŘEDLOŽÍ PŘEDEM, NEŽ TO ODEŠLA NA RO SZIF, NA MAS V TERMÍNU DO 26.10.2018 KOMPETNÍ DOKUMENTACI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

POZOR Důležité

Doporučujeme aby součástí smlouvy (viz Příloha C1) byly body:

Zhotovitel je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům ČR Ministerstvo zemědělství, SZIF ČR, ČR-Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů) k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od podpisu smlouvy, pokud k tomu bude vyzván. Akce je spolufinancována z Operačního programu Program rozvoje venkova. Z tohoto důvodu je zhotovitel osobou povinnu spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Smluvní strany jsou povinny uchovávat kompletní dokumentaci k zakázce minimálně po dobu 10-ti let od ukončení realizace smlouvy

PROVÁDĚNÍ ZMĚN V PROJEKTU – HLÁŠENÍ O ZMĚNÁCH

Hlášení o změnách včetně příloh příjemce dotace podává nejdříve na MAS, MAS provede kontrolu (zejména s ohledem na preferenční kritéria) v termínu do 10 pracovních dnů od obdržení Hlášení o změnách,

V případě, že MAS s Hlášením o změnách souhlasí, pracovník MAS vyplní stanovisko MAS na Hlášení o změnách, Hlášení o změnách elektronicky podepíše a předá příjemci dotace k podání přes Portál farmáře,

Po schválení či vyplnění stanoviska MAS předá příjemce dotace Hlášení o změnách na RO SZIF, a to v případě souhlasu neprodleně po ukončení kontroly, nebo do 5-ti pracovních dnů od obdržení doplnění/opravy Hlášení o změnách či od obdržení nesouhlasu k doplnění/opravě,

V jednom okamžiku lze administrovat pouze jedno Hlášení o změnách (dokud není dokončena administrace jednoho Hlášení o změnách, není možné podat další Hlášení o změnách),

ŽÁDOST O PLATBU
Žádost o platbu příjemce dotace vyplní a nejprve předá ke kontrole a podpisu na MAS, a to nejpozději v den podání Žádosti o platbu na MAS v termínu stanoveném v Žádosti o dotaci, resp. v Hlášení o změnách (termín předložení Žádosti o platbu na MAS se počítá automaticky 15 kalendářních dní před termínem podání Žádosti o platbu na RO SZIF); následně je Žádost o platbu podána na RO SZIF v termínu stanoveném Dohodou, resp. Hlášením o změnách;

V případě kladného výsledku kontroly dokumentace pracovník MAS potvrdí formulář Žádosti o platbu.

V případě, že MAS s předloženou Žádostí o platbu nesouhlasí, uloží v termínu do 7 kalendářních dnů od obdržení Žádosti o platbu příjemci dotace opatření k nápravě s lhůtou 5 kalendářních dnů na opravu; po doplnění/opravě potvrdí pracovník MAS formulář Žádosti o platbu.

Pokud příjemce dotace s nápravným opatřením či stanoviskem MAS k Žádosti o platbu nesouhlasí, předá na MAS písemné vyjádření o svém nesouhlasu, které je následně předáno spolu se Žádostí o platbu na příslušný RO SZIF, do Žádosti o platbu uvede MAS svoje stanovisko.

Po vyplnění (včetně potvrzení o kontrole MAS, případně stanoviska MAS) a odeslání Žádosti o platbu prostřednictvím Portálu farmáře je systémem vygenerováno Potvrzení o

přijetí Žádosti o platbu, které obsahuje číslo jednací a je dokladem o úspěšném odeslání Žádosti o platbu.

Za každé registrační číslo je možné z Portálu farmáře odeslat pouze jednu konečnou Žádost o platbu konkrétního příjemce dotace.

V rámci procesu odeslání Žádosti o platbu prostřednictvím Portálu farmáře je možné elektronicky odeslat také veškeré přílohy k Žádosti o platbu (nejsou-li již přímo součástí formuláře Žádosti o platbu).

 

NA CO NEZAPOMENOUT PŘI REALIZACI PROJEKTU

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1

Pravidla komunikace příjemcem dotace, MAS a SZIF při administrativních krocích v opatření 19.2.1.

SEZNAM DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Pravidla pro publicitu verze 04

Příručka pro zadávání zakázek PRV verze04

Pozvánka_semináře_pro_příjemce_01_10_2018

PRAVIDLA pro operaci 19_2_1 pravidla pro žadatele