Vyhlášení 13. 10. 2023

4. Výzva PRV 2023

Místní akční skupina MAS ROKYTNÁ, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

 Výzva MAS č. 04 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 – 2020 „Cesta k rozkvětu regionu“

Termín vyhlášení výzvy: 13.10.2023

Termín příjmu žádostí:od 16.10.2023 do 15.11.2023 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře


Seznam přijatých projektů v rámci 4. Výzva PRV

Seznam vybraných projektů v rámci 4. Výzvy PRV

Detaily výzvy níže.

Místní akční skupina MAS ROKYTNÁ, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

 

 

Výzva MAS č. 04 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 – 2020 „Cesta k rozkvětu regionu“

 

Termín vyhlášení výzvy: 13.10.2023

 

Termín příjmu žádostí: od 16.10.2023 do 15.11.2023 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

 

Termín registrace na RO SZIF: 31.12.2023

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a středa, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

 

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

Kontaktní údaje:

Kontaktní údaje:

Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz

Martina Kršňáková –  projektový manažer SCLLD

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz

Lada Scherrerová – projektový manažer SCLLD

Tel: (420) 774 405 666, e-mail: lada@masrokytna.cz

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

 

Celková výše dotace pro 4. výzvu je 2.055.857,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 5.

 

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 4. výzvu

F5

Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas spolkovou činnost

Článek 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

2.055.857 Kč

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách http://www.masrokytna.cz/prv-vyzvy-mas/

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:

 

Podpora hraničního projektu Fiche - případ, že bude vyhlášena ve výzvě jen jedna Fiche:

Alokace na výzvu může být z důvodu podpory hraničního projektu Fiche (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navýšena tak, aby byl hraniční projekt Fiche podpořen v plné výši, za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

Podpora hraničního projektu Výzvy - případ, že bude vyhlášena ve výzvě jen jedna Fiche: 

V případě, že částka zbývající (v celkové alokaci MAS) k podpoře hraničního projektu Fiche nebude dostačující na podporu vybraného hraničního projektu Fiche v plné výši, nemůže být hraniční projekt Fiche podpořen, ale finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu výzvy (pouze jedenkrát v rámci výzvy MAS, kdy je dočerpávána celková alokace MAS), a to v souladu s nastavenými postupy dle těchto vnitřních předpisů MAS, tímto navýšením může dojít k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD.

Alokaci na výzvu lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního projektu výzvy, u kterého jako jediného může být za účelem jeho podpory v plné výši překročena celkové alokace MAS.

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:

 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD platného ke dni vyhlášení výzvy.

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná, o.p.s. Program rozvoje venkova 2014-2020“ verze 5.0.

 

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.

V případě shodného počtu bodů je preferován, dle preferencí v následujícím pořadí

1)      projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, uvedená v Žádosti o podporu)

2)      projekt žadatele,  realizovaný v obci s nižším počtem obyvatel v obci, ve které je místo realizace projektu (dle údajů ČSU k 1.1.2023)

 

Přílohy stanovené MAS:

 

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1 může žadatel doložit k Žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve formuláři Fiche. Předložení příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového hodnocení projektu.

 

Konzultace pro žadatele:

Zaměstnanci MAS budou k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách MAS.

Datum, čas a místo konání semináře/webináře pro žadatele bude zveřejněno na webových stránkách MAS www.masrokytna.cz

 

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře/webináře k přípravě projektů:

18.10.2023

Od 15:00

Zasedací místnost – MAS ROKYTNÁ

Srázná 444 – Moravské Budějovice

 

S ohledem na aktuální epidemickou situaci může být plánovaný seminář nahrazen online webinářem, popř. individuálními konzultacemi. Aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách MAS http://www.masrokytna.cz/prv-vyzvy-mas/

 

Při komunikaci s MAS při doplňování žádosti o dotaci na výzvu SZIF (případně při jakémkoliv jiném úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve předání dokumentu na MAS ke kontrole a podpisu) důrazně doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS v předstihu 1-2 pracovních dní před termínem předání na SZIF.

Při pozdějším zaslání na MAS nemůžeme garantovat včasné předání dokumentace zpět žadateli, v důsledku čehož může dojít ze strany SZIF k ukončení administrace pro nedodržení závazných termínů.

 

Závěrečné ustanovení:

Na webových stránkách MAS www.masrokytna.cz jsou v sekci AKTUÁLNÍ VÝZVY/VÝZVY PRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:

 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

 

 

                      Robert Kubala

                 ……………………………………………………………………

                                 Ředitel MAS Rokytná, o.p.s.

 

 


 

VÝZVA 04

-          Výzva MAS č. 04 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

INFORMACE K VYHLÁŠENÉ FICHI 5

-          FICHE 5 preferenční kritéria

-          FICHE 5 podrobné informace

PODKLADY K VYPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI

-          Počet obyvatel obce území MAS k 1.1.2023

-          Seznam podpořených žadatelů PRV 2014-2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY

-          Pravidla 19.2.1. pro roky 2023-2025

-          Pravidla 19.2.1. informace k přílohám projektu

-          Postupy cenový marketing / výběrová řízení

-          Cenový marketing časté chyby příklady dobré praxe

-          Cenový marketing upozornění pro obce

-          Cenový marketing / výběrová řízení – postupy

-          Cenový marketing – tabulka – doporučený vzor

-          Informace pro žadatele o přístupu na Portál farmáře

-          Formulář - Žádost o přístup na Portál farmáře

-          Příručka pro zadávání zakázek PRV verze 06

-          Přílohy příručky pro zadávání zakázek PRV

         

 

 

Logo MAS