Vyhlášení 10. 6. 2022

3. Výzva PRV 2022

Místní akční skupina MAS Rokytná vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

 Výzva MAS č. 03 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 – 2020 „Cesta k rozkvětu regionu“

Termín vyhlášení výzvy: 10.6.2022

Seznam přijatých projektů v rámci 3. Výzvy MAS Rokytná

Seznam vybraných a nevybraných žádostí - Fiche 1 a Fiche 5

Zápis z Výběrové komise konané dne 18. 8. 2022

Rozhodnutí Programového Výboru ze dne 22. 8. 2022

Semináře pro příjemce podpory 14.9.2022 a 19.9.2022

 

Místní akční skupina MAS Rokytná vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

 

Výzva MAS č. 03 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 – 2020 „Cesta k rozkvětu regionu“

 

Termín vyhlášení výzvy: 10.6.2022

 

Termín příjmu žádostí:od 13.6.2022 do 20.7.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

 

Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2022

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a středa, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

 

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

Kontaktní údaje:

Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz

Martina Kršňáková –  projektový manažer SCLLD

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

 

Celková výše dotace pro 3. výzvu je 18.749.837,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 4 a 5.

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 3. výzvu

F1

Podpora konkurenceschopnosti místních  zemědělců  

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

3.771.567,- Kč

F4

Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů

Článek 26, odstavec 1., písmeno b) -  Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

478.270,- Kč

F5

Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas spolkovou činnost

Článek 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

14.500.000 Kč

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách www.masrokytna.cz

 

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:

 

V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, může rozhodovací orgán převést stanovenou částku na jinou Fichi, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a budou podpořeny pouze projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů. Nevyužitá alokace ze všech Fichí se sečte do „společného balíku zbývající alokace“, který se přesune do Fiche, ve které bylo podáno nejvíce projektů. V případě shody rozhodne, ve které Fichi je větší nedostatek (rozdíl mezi alokací na Fichi vyhlášenou ve výzvě a součtem požadované dotace všech projektů podaných v dané Fichi, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS). V případě přetrvávající shody se přihlédne k potřebě naplnit stanovené monitorovací indikátory (musí být rozhodovacím orgánem zdůvodněno). Pokud jsou v plné výši podpořeny všechny projekty Fiche zvolené dle uvedeného postupu a stále není „společný balík zbývající alokace“ dočerpán, přesune se tato alokace do další Fiche v pořadí. Takto bude postupováno až do celkového vyčerpání společného balíku. O tomto převodu nedočerpané alokace může rozhodnout Programový výbor, a o tomto rozhodnutí bude proveden záznam v zápise z jednání Programového výboru včetně zdůvodnění. Při přesunech alokace popsaných v tomto bodě nesmí dojít k překročení alokace stanovené ve výzvě. Programový výbor však může také rozhodnout o tom, že postup popsaný v tomto bodě nepoužije a zbývající alokace bude použita v další výzvě. Takový postup bude v zápise z jednání Programového výboru řádně zdůvodněn.

 

Programový výbor může také rozhodnout o navýšení alokace Fiche na Výzvu z důvodu podpory hraničního projektu Fiche. Hraniční projekt Fiche je první nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů. Pro jeho podporu lze navýšit alokaci nad rámec výzvy, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. Na jednu Fichi v rámci výzvy připadá vždy jen jeden hraniční projekt Fiche. Po přesunech alokace v rámci výzvy je u každé Fiche identifikován hraniční projekt Fiche. Sečte se zbytková alokace výzvy a případný zbytek volné alokace ve finančním plánu SCLLD. Rozhodovací orgán posoudí, zda budou prostředky dostačující k podpoře hraničních projektů všech Fichí v plné výši požadované dotace. Pokud ne, bude alokace přednostně přidělena projektu, který bude požadovat nižší částku dotace. Pokud toto nerozhodne, pak bude upřednostněn projekt, který bude mít vyšší celkové výdaje. Pokud ani toto nerozhodne, bude upřednostněn projekt z obce s menším počtem obyvatel dle evidence ČSÚ k 1.1.2021. O tomto rozhodnutí bude proveden záznam v zápise z jednání Programového výboru včetně zdůvodnění. Programový výbor však může také rozhodnout o tom, že postup popsaný v tomto bodě nepoužije a zbývající alokace bude použita v další výzvě. Takový postup bude v zápise z jednání Programového výboru řádně zdůvodněn.

Programový výbor může také rozhodnout o navýšení alokace Fiche z důvodu podpory hraničního projektu výzvy. V případě, že částka zbývající k podpoře hraničních projektů nebude dostačující na podporu žádného hraničního projektu v plné výši, nemůže být žádný hraniční projekt Fiche podpořen a MAS využije finance zbývající z celkové alokace k podpoře hraničního projektu výzvy.

MAS vybere mezi hraničními projekty Fiche jeden „hraniční projekt výzvy“ následovně:

a)    bude podpořen projekt, který vytvořil pracovní místo. Pokud toto nerozhodne, pak

b)    bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele z předcházejících výzev MAS (PRV) v programovém období 2014-2020. Pokud toto nerozhodne, pak

c)    bude podpořen projekt s nižším poměrem požadované dotace vůči celkovým výdajům projektu. Pokud toto nerozhodne,

d)    bude podpořen projekt požadující nižší částku dotace

MAS osloví žadatele hraničního projektu výzvy s tím, že pro podporu jeho projektu má možnost snížit výši výdajů, ze kterých je stanovená dotace, takovým způsobem, aby požadovaná dotace činila tolik, kolik chybí MAS k vyčerpání celkové alokace. Bude-li žadatel se snížením souhlasit, MAS provede odsouhlasenou úpravu ve formuláři Žádosti o dotaci před jeho předáním žadateli k finální kontrole a odeslání k registraci na RO SZIF. Nebude-li žadatel se snížením souhlasit (= dobrovolné odstoupení od realizace projektu), nabídne MAS sníženou podporu dalšímu kandidátovi na hraniční projekt výzvy v pořadí. Pokud žádný žadatel (ze seznamu hraničních projektů) nebude souhlasit s nižší mírou podpory, nebude zbývající alokace v této výzvě využita. Oslovením žadatelů v přesně stanoveném pořadí pověří rozhodovací orgán pracovníka kanceláře MAS, který na základě písemného vyjádření žadatele/žadatelů sestaví finální seznam vybraných a nevybraných žádostí. O výsledku bude informovat členy rozhodovacího orgánu, který tuto informaci vezme na vědomí na svém příštím jednání.

Programový výbor však může také rozhodnout o tom, že postup popsaný v tomto bodě nepoužije a zbývající alokace bude použita v další výzvě. Takový postup bude v zápise z jednání Programového výboru řádně zdůvodněn.

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:

 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD platného ke dni vyhlášení výzvy.

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná, o.p.s. Program rozvoje venkova 2014-2020“ verze 03.

 

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.

V případě shodného počtu bodů je preferován, dle preferencí v následujícím pořadí,

 

1)      projekt vytvářející pracovní místo,

2)      projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, uvedená v Žádosti o podporu)

3)      projekt žadatele,  realizovaný v obci s nižším počtem obyvatel v obci, ve které je místo realizace projektu (dle údajů ČSU k 1.1.2021)


Přílohy stanovené MAS:

 

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1 může žadatel doložit k Žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve formuláři Fiche. Předložení příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového hodnocení projektu.

Konzultace pro žadatele:

Zaměstnanci MAS budou k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách MAS.

 

Datum, čas a místo konání semináře pro žadatele bude zveřejněno na webových stránkách MAS www.masrokytna.cz

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Datum

Čas

Místo/odkaz

20.6.2022

15:00

MAS Rokytná, Srázná 444, Moravské Budějovice

11.7.2022

15:00

MAS Rokytná, Srázná 444, Moravské Budějovice

 

S ohledem na aktuální epidemickou situaci může být plánovaný seminář nahrazen online webinářem, popř. individuálními konzultacemi. Aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách MAS www.masrokytna.cz.

 

Při komunikaci s MAS při doplňování žádosti o dotaci na výzvu SZIF (případně při jakémkoliv jiném úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve předání dokumentu na MAS ke kontrole a podpisu) důrazně doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS v předstihu 1-2 pracovních dní před termínem předání na SZIF.

 

Závěrečné ustanovení:

Na webových stránkách MAS www.masrokytna.cz jsou v sekci AKTUÁLNÍ VÝZVY/VÝZVY PRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:

  • Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná o.p.s. Program rozvoje venkova 2014-2020“ verze 4.0,
  • Dokument stanovující základní principy etického chování členů orgánů, zaměstnanců MAS a osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova předložených na základě výzvy MAS Rokytná o.p.s. - etický kodex“
  • Aktuální znění vyhlášených Fichí
  • Počet obyvatel v obcích na území MAS Rokytná, o.p.s. k 1. 1. 2021
  • Seznam podpořených projektů MAS Rokytná, o.p.s.
  • Další dokumenty týkající se VÝZVY Č. 3

 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

 

                 ……………………………………………………………………

                                 Ředitel MAS Rokytná

 

Přílohy výzvy:

Úplné Znění Výzvy č. 3 PRV v PDF 

Souhlas s vyhlášením výzvy

Interní postupy PRV verze 4.0

Příloha č. 1 Interních postupů PRV verze 4.0 - Etický kodex 

Pravidla pro opatření 19.2.1. aktualizováno 13. 4. 2022

Klasifikace Ekonomických Činností - NACE 

Definice mikropodniků, malých a středních podniků

PŘÍLOHA I Smlouvy o fungování EU aktualizovaná dle celního sazebníku

Celní sazebník

 

Počet obyvatel území MAS Rokytná k 1. 1. 2021 dle obcí 

Seznam podpořených žadatelů v předchozích výzvách MAS Rokytné

PŘÍLOHA I Smlouvy o fungování EU aktualizovaná dle celního sazebníku

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků (prohlášení je na SZIF dokládáno prostřednictvím Portálu farmáře – sekce „Průřezové přílohy“)

 

FICHE 1 - Dokumenty k Fichi - Podpora konkurenceschopnosti místních  zemědělců  

Fiche 1 - Dokumenta Fiche je třeba stáhnout do počítače, po otevření v prohlížeči nebude zobrazena.

Informace k Fichi 1

Souhlas se zněním Fiche 1


FICHE 4 - Dokumenty k Fichi - Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů

 

Fiche 4 - Dokumenta Fiche je třeba stáhnout do počítače, po otevření v prohlížeči nebude zobrazena.

Informace k Fichi 4

Souhlas se zněním Fiche 4


 

FICHE 5 - Dokumenty k Fichi - Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas spolkovou činnost

 

Fiche 5 - Dokumenta Fiche je třeba stáhnout do počítače, po otevření v prohlížeči nebude zobrazena.

Informace k Fichi 5

Souhlas se zněním Fiche 5


NÁVODY

Návod přihlášení na Portál farmáře

Postup zřízení Portálu Farmáře

Žádost o přístup do Portálu Farmáře - PDF

Postup pro doložení průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF - Prohlášení o kategorii podniku

Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

 

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezentace pro žadatele výzva 3 - semináře 

Základní pravidla PRV - Výzva 3

 

 Prezentace se semináře pro příjemce podpory

Portál Farmáře

Postup výběru dodavatelů