Projekty vybrány a v realizaci

2. výzva PRV 2021

Místní akční skupina MAS Rokytná vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

 Výzva MAS č. 02 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Seznam přijatých žádosti v rámci 2. Výzvy PRV


Zápis ze zasedání Výběrové komise ZDE 24. 8. 2021


Zápis ze zasedání Programového Výboru ZDE 24. 8. 2021


Seznam podpořených žádostí

Místní akční skupina MAS Rokytná vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)

 

 

 

Výzva MAS č. 02 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 – 2020 „Cesta k rozkvětu regionu“

 

Termín vyhlášení výzvy: 1.7.2021

 

Termín příjmu žádostí:od 16.7.2021 do 31.7.2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

 

Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2021

 

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a středa, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

 

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

Kontaktní údaje:

Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz

Martina Kršňáková –  projektový manažer SCLLD

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz

 

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

 

Celková výše dotace pro 2. výzvu je 11.065.406,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1. a 3.

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 2. výzvu

F1

Podpora konkurenceschopnosti místních  zemědělců  

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

988 900,- Kč

F3

Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů  

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

10 076 506,- Kč

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách www.masrokytna.cz

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:

 

V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, může rozhodovací orgán převést stanovenou částku na jinou Fichi, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a budou podpořeny pouze projety, které splňují minimální stanovenou výši bodů. Nevyužitá alokace ze všech Fichí se sečte do „společného balíku zbývající alokace“, který se přesune do Fiche, ve které bylo podáno nejvíce projektů. V případě shody rozhodne, ve které Fichi je větší nedostatek (rozdíl mezi alokací na Fichi vyhlášenou ve výzvě a součtem požadované dotace všech projektů podaných v dané Fichi, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS). V případě přetrvávající shody se přihlédne k potřebě naplnit stanovené monitorovací indikátory. Pokud jsou v plné výši podpořeny všechny projekty Fiche zvolené dle uvedeného postupu a stále není „společný balík zbývající alokace“ dočerpán, přesune se tato alokace do další Fiche v pořadí. Takto bude postupováno až do celkového vyčerpání společného balíku. O tomto převodu nedočerpané alokace může rozhodnout Programový výbor, a o tomto rozhodnutí bude proveden záznam v zápise z jednání Programového výboru včetně zdůvodnění.

Programový výbor může také rozhodnout o navýšení alokace Fiche z důvodu podpory tzv. hraničního projektu Fiche. Hraniční projekt Fiche je první nevybraný projekt v dané Fichi, který zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů. Pro jeho podporu lze navýšit alokaci na rámec výzvy, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. Na jednu Fichi v rámci výzvy připadá vždy jen jeden hraniční projekt Fiche. Po přesunech alokace v rámci výzvy je u každé Fiche identifikován hraniční projekt Fiche. Sečte se zbytková alokace výzvy a případný zbytek volné alokace ve finančním plánu SCLLD. Rozhodovací orgán posoudí, zda budou prostředky dostačující k podpoře hraničních projektů všech Fichí v plné výši požadované dotace. Pokud ne, bude alokace přednostně přidělena projektu, který bude požadovat nižší částku dotace. Pokud toto nerozhodne, pak bude upřednostněn projekt, který bude mít vyšší celkové výdaje. Pokud ani toto nerozhodne, bude upřednostněn projekt z obce s menším počtem obyvatel dle evidence ČSÚ k 1.1. roku, v němž jsou projekty hodnoceny. O tomto rozhodnutí bude proveden záznam v zápise z jednání Programového výboru včetně zdůvodnění.

Podpora hraničního projektu výzvy nebude ve výzvách možná.

 

 

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:

 

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace MAS pro operaci 19.2.1 dle finančního plánu SCLLD platného ke dni vyhlášení výzvy.

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná, o.p.s. Program rozvoje venkova 2014-2020“.

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.

V případě shodného počtu bodů je preferován, dle preferencí v následujícím pořadí:


1)      projekt vytvářející pracovní místo,

2)      projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, uvedená v Žádosti o podporu)

3)      projekt žadatele, který má nižší počet zaměstnanců (údaje z prohlášení o velikosti podniku)

4)      projekt žadatele, který má menší obrat (údaje z prohlášení o velikosti podniku)

 

Přílohy stanovené MAS:

 

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro operaci 19.2.1 může žadatel doložit k Žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve formuláři Fiche. Předložení příloh stanovených MAS má vliv pouze na výši bodového hodnocení projektu.

Konzultace pro žadatele:

Zaměstnanci MAS budou k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách MAS.

 

Datum, čas a místo konání semináře pro žadatele bude zveřejněno na webových stránkách MAS www.masrokytna.cz

 

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Datum

Čas

Místo/odkaz

12.7.2021

15:00

MAS Rokytná, Srázná 444, Moravské Budějovice

 

S ohledem na aktuální epidemickou situaci může být plánovaný seminář nahrazen online webinářem, popř. individuálními konzultacemi. Aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách MAS www.masrokytna.cz.

 

Při komunikaci s MAS při doplňování žádosti o dotaci na výzvu SZIF (případně při jakémkoliv jiném úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve předání dokumentu na MAS ke kontrole a podpisu) důrazně doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS v předstihu 1-2 pracovních dní před termínem předání na SZIF.

 

Závěrečné ustanovení:

Na webových stránkách MAS www.masrokytna.cz jsou v sekci AKTUÁLNÍ VÝZVY/VÝZVY PRVzveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:

  • Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná o.p.s. Program rozvoje venkova“,
  • Dokument stanovující základní principy etického chování členů orgánů, zaměstnanců MAS a osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova předložených na základě výzvy MAS Rokytná o.p.s. - etický kodex“
  • Aktuální znění vyhlášených Fichí
  • Vzory příloh stanovených MAS
  • Další dokumenty týkající se VÝZVY Č. 2

 

 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

                  ……………………………………………………………………

                                 Ředitel MAS Rokytná

 

Úplné Znění Výzvy č. 2 PRV v PDF

Interní postupy PRV verze 2.0

Příloha č. 1 Interních postupů PRV verze 2.0 - Etický kodex

Klasifikace Ekonomických Činností - NACE 

Pravidla pro opatření 19.2.1. aktualizováno 22. 6. 2021

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví

Čestné prohlášení de minimis

Čestné prohlášení velikost podniku

 

Seznam žadatelů a žádostí doporučených k financování v předcházející výzvě MAS Rokytná

Odkaz na webové stránky – Administrativní registr ekonomických subjektů

 

Fiche 1 Podpora konkurenceschopnosti místních  zemědělců  - Dokumenty

  Fiche 1

  Informace k Fichi 1 

  Souhlas se zněním Fiche 1

 

 Fiche 3 Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů  - Dokumenty

  Fiche 3

  Informace k Fichi 3

  Souhlas se zněním Fiche 3

 

Návody:

Návod přihlášení na Portál farmáře

Postup zřízení Portálu Farmáře
Zjednodušený postup pro doložení příloh k žádosti o dotaci
Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Specifikace práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1

5 základních principů při posuzování vazeb mezi dvěma podniky

 

Nejčastější dotazy - Definice malých a středních podniků

Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení do kategorie mikro, malých či středník - velikost podniku

Příručka k definici mikro malých a středních podniků - příklady

Zjednodušený postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku

Příručka zadávání zakázek PRV

 

Příručka k aplikaci uveřejnění zakázky