Home Aktuální výzvy PRV - výzvy MAS 2014-2020 1. VÝZVA PRV 2018 - Ukončena

Výzva ukončena v srpnu 2018

1. VÝZVA PRV 2018 - Ukončena

MAS Rokytná, o.p.s. VYHLÁSÍ 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERACE 19.2.1. PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝZVY 25.6.2018

 

Rozhodnutí Programového Výboru srpen 2018

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 – 2020 „Cesta k rozkvětu regionu"

Termín vyhlášení výzvy: 25. června 2018

Termín příjmu žádostí: od 9. července 2018 do 23. července 2018

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31. srpna 2018

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:

Kancelář MAS, Srázná 444, Moravské Budějovice

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě:

v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí, středa, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat na tel. 608 75 00 76

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. - http://masrokytna.cz/cze/index.php?action=page_detail&id=271

 • ÚPLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY Č. 1 - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3630
 • POZVÁNKA NA SEMINÁŘE KONANÉ 27.6.2018 A 28.6.2018 - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3635

Kontaktní údaje:

Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz

Martina Kršňáková – projektový manažer SCLLD

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 20 088 000,- Kč

Alokace na jednotlivé FICHE:

FICHE 1 Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců - 2.688.000,- Kč

FICHE 2 Zlepšování lesnické infrastruktury – 2.500.000,- Kč

FICHE 3 Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podniků – 14.600.000,- Kč

FICHE 4 Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů – 300.000,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 4 .

DOKUMENT FICHE SI NEJPRVE STÁHNĚTE DO POČÍTAČE A NÁSLEDNĚ OTEVŘETE

 • FICHE 1 Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3621
 • Základní informace k fichi č. 1- http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3631
 • FICHE 2 Zlepšování lesnické infrastruktury - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3622
 • Základní informace k fichi č. 2 - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3632
 • FICHE 3 Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podniků - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3623
 • Základní informace k fichi č. 3 - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3633
 • FICHE 4 Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3624
 • Základní informace k fichi č. 4 - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3634

Pravidla pro žadatele 19.2.1.

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány a specifikovány zde v pravidlech

 • PRAVIDLA PRO OPERACE 19.2.1. – pravidla pro žadatele - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3636
 • Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Rokytná PRV 2014-2020 - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3637
 • Etický kodex - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3638

Přílohy stanovené MAS k výzvě

Interní evidence MAS podpořených projektů – jedná se o první výzvu – v tomto okamžiku nejsou žádní podpoření žadatelé MAS

 • Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst dle přílohy č. 14 Pravidel 19.2.1. - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3639
 • Formulář prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodnik, malý nebo střední podnik přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1. - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3640
 • Praktický příklad vyplnění prohlášení o zařazení podniku - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3641
 • Příručka k definici velikosti podniku - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3655
 • Definice mikropodniků, malých a středních podniků - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3643

- Limity hodnot některých výdajů - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3664

Ostatní metodiky a příručky

 • Metodika výpočtu finančního zdraví - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3644
 • Výpočet finančního zdraví - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3645
 • Postup pro doložení finančního zdraví na portál farmáře - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3646
 • Informace pro zřízení přístupu do portálu farmáře - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3647
 • Postup podání žádosti o dotaci pro žadatele a pro MAS - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3648
 • Žádost o zřízení přístupu do portálu farmáře - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3649
 • Návod pro přihlášení na portál farmáře - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3650
 • Příručka pro zadávání zakázek PRV verze 0_4 - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3651
 • Klasifikace ekonomických činnosti - http://masrokytna.cz/cze/getfile.php?FileID=3652
 • Celní sazebník eu v pdf (https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Spolen%20celn%20sazebnk%20EU%20platn%20pro%20rok%202013/l_30420121031cs00010915.pdf)
 • Vyhledávání kódů celní nomenklatury CPV (http://www.kodyzbozi.cz/)