Home Aktuální výzvy OPZ - výzvy MAS 2014-2020 Výzva č. 6 OPZ - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst II. - MAS Rokytná

Příjem projektů ukončen v říjnu 2019

Výzva č. 6 OPZ - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst II. - MAS Rokytná

24. 4. 2019 vyhlašujeme

6. Výzva OPZ - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst II. -  MAS Rokytná

Pozvánka - Seminář pro žadatele - 17. 7. 2019

Pozvánka - Seminář pro žadatele - 9. 9. 2019 II.

Informace pro žadatele: příjem žádostí v rámci 6. Výzvy MAS Rokytné, o.p.s. OPZ byl prodloužen do 11. 10. 2019.

Informace pro žadatele:  3. 10. 2019 došlo k navýšení alokace výzvy na 8.671.455,--

Informace pro žadatele: příjem žádostí v rámci 6. Výzvy MAS Rokytné, o.p.s. OPZ byl prodloužen do 15. 10. 2019.

Seznam přijatých žádostí v rámci 6. výzvy MAS

Zápis z Výběrové komise výzva č. 6

Zápis z Programového výboru - výběr projektů - výzva č. 6

Seminář pro příjemce 25. 6. 2020 - pozvánka

Modifikace Výzvy č. V

 

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

 

Místní akční skupina MAS Rokytná, o.p.s.

IČ 269 03 237

vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu

v rámci Operačního programu Zaměstnanost

 1.     Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

 

 2.     Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

962/03_16_047/CLLD_17_03_035

Název výzvy MAS

6. Výzva OPZ - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst II. -  MAS Rokytná

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

 3.     Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 4. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 4. 2019, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 4. 2019, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

15. 10. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

Max. 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

 4.     Informace o formě podpory

 

4.1.            Alokace výzvy MAS

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):  8 671 455,-- CZK

Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy: Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

 

4.2.            Vymezení oprávněných žadatelů

 

Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze:

 

 • Osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ)
 • Osoba, která má aktivní datovou schránku[1]
 • Osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.

 

Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo získat podporu, pokud:

 

 • Jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
 • Mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,[2]
 • Na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
 • Jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v přechozím odstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery s finančním příspěvkem.

 

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:

 

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • MAS
 • Vzdělávací a poradenské instituce
 • Školy a školská zařízení
 • Obchodní korporace
 • OSVČ

 

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:

  

Žadatelé

Definice

Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Nestátní neziskové organizace

 • spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
 • ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí
 • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Obce

Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

Organizace zřizované obcemi

Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy, školy a školská zařízení)

Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Místní akční skupina

Místní akční skupina má jednu následujících právních forem:

a) Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů

b) Spolek podle § 214 občanského zákoníku a podle § 3045 občanského zákoníku

c) Ústav podle § 402 občanského zákoníku

d) Zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Poradenské a vzdělávací instituce

Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání nebo poradenství.

Mohou nabývat těchto forem:

- Obchodní korporace

- OSVČ

- NNO

- Školy a školská zařízení

- Vysoké školy

Školy a školská zařízení

Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Obchodní organizace

Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

• Obchodní společnosti

- Veřejná obchodní společnost

- Komanditní společnost

- Společnost s ručením omezeným

- Akciová společnost

- Evropská společnost

- Evropské hospodářské zájmové sdružení

• Družstva

- Družstvo

- Sociální družstvo

- Evropská družstevní společnost

 

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 

4.3.            Vymezení oprávněných partnerů

 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku.

Obecně může dle pravidel OPZ oprávněným partnerem s finančním příspěvkem být pouze osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu (viz vymezení v rámci části 4.2 této výzvy).

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele/příjemce jejich zřizovatel. Územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Úřad práce ČR může být partnerem pouze bez finančního příspěvku.

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena[3]. Partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast při realizaci projektu.

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel materiálu, odběratel výrobků/služeb).

Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner.

4.4.            Míra podpory – rozpad zdrojů financování

 

Typ příjemce dle pravidel spolufinancování

Evropský podíl

Příjemce

Státní rozpočet

Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

85 %

0 %

15 %

Obce

Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení)

Dobrovolné svazky obcí

85 %

5 %

10 %

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku)

85 %

0 %

15 %

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost 

Obecně prospěšné společnosti

Spolky

Ústavy

Církve a náboženské společnosti

Nadace a nadační fondy

Místní akční skupiny

Hospodářská komora, Agrární komora

Svazy, asociace

85 %

0 %

15 %

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích:

Obchodní společnosti:

-          veřejná obchodní společnost

-          komanditní společnost

-          společnost s ručením omezeným

-          akciová společnost

-          evropská společnost 

-          evropské hospodářské zájmové sdružení

Státní podniky

Družstva:

-          družstvo

-          sociální družstvo

-          evropská družstevní společnost

OSVČ

85 %

15 %

0 %

 

4.5.            Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:       400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:      2 344 400 CZK

 

4.6.            Forma financování

 

Ex ante /Ex post

 

Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

 

4.7.            Informace o podmínkách veřejné podpory

 

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

 

Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že prostředky, jež budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či

dalším subjektům[4], poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné kategorie blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory vhodné pro aktivity Investiční priority 2.3 OPZ,

nebo v režimu podpory dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, v případě služeb obecného hospodářského zájmu (zejména sociálních služeb).

 

 

Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky veřejné

podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu.

 

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu
de-minimis, budou, pokud to bude relevantní, aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice

se odvíjí od typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. Více informací lze nalézt v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz

část 10.2 této výzvy). V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu vyplývajícím z vymezení v části 4.4 této výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů financování).

Přípustná kategorie veřejné podpory podle blokových výjimek je: Podpora pro znevýhodněné pracovníky[5]  a pracovníky se zdravotním postižením[6]

 

! V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.!

 

 

5. Věcné zaměření

 

5.1. Popis podporovaných aktivit

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu však musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do dané aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu.

 

V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny. Zároveň je nutné dbát na zajištění komplexního charakteru předkládaného projektu, který musí tvořit provázaný celek na sebe navazujících aktivit, jež usnadní přístup cílové skupiny na trh práce. Z důvodu koordinace a efektivnosti intervencí na podporu zaměstnanosti, doporučujeme žadatelům vždy předem konzultovat projektové záměry v oblasti zaměstnanosti s územně příslušnými kontaktními pracovišti ÚP ČR.

 

Maximální objem nákladů investičního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí 50 %.

 

Cílem všech aktivit realizovaných v rámci opatření SCCLD MAS Rokytná, o.p.s. je podpora zaměstnanosti na území v působnosti  MAS Rokytná, o.p.s.

 

Cílem opatření je zvýšit pracovní uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených na trhu práce.

 

Dopad na trh práce – zvýšení zaměstnanosti realizací daného opatření

Podporované aktivity nebyly s ÚP projednány.

 

Potřeby v oblasti zaměstnanosti byly definovány:

ve specifickém cíli SCLLD 4.2. - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst

v opatření SCLLD 4.2.1.A. Veřejná podpora podmínek pro nárůst zaměstnanosti

 

 

Podporovány budou tyto aktivity:

 

 • Podpora vytváření nových pracovních míst
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání
 • Realizace nových a netradičních nástrojů na podporu zaměstnání na lokální úrovni

 

Podrobnosti k podporovaným aktivitám viz příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

 

5.2.Indikátory

 

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

 

V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu) k následujícím indikátorům:

 

Kód[7]

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

 

V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se závazkem vykazovat dosažené hodnoty také pro:

 

a)                  Indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků jako je např. věk, postavení na trhu práce, případné znevýhodnění, atd. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu podpořené osoby skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se Zprávou o realizaci projektu (ZoR);

 

b)                 Indikátory z tabulek uvedených níže, které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a podporovaným cílovým skupinám projektu. Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto indikátorů vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám nerelevantní, pak je možné u něj uvést cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají účastníků, žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou příjemcem vykazovány prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování parametrů týkajících se podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18.

 

 

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

50130

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce

Osoby

Výsledku

50105

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce

Podniky

Výstupu

80 500

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)

Dokumenty

Výstupu

 

 

Kód

  Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

62 600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

Výsledku

62 500

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti

Osoby

Výsledku

62 800

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ

Osoby

Výsledku

 

 

5.3.            Cílové skupiny

 

Cílovou skupinou zejména:

  • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
  • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
  • Osoby s nízkou úrovní kvalifikace
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby v nebo po výkonu trestu
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
  • Osoby opouštějící institucionální zařízení
  • Uchazeči o zaměstnání  

 

 

Název cílové skupiny

Definice cílové skupiny

Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik:

•          Osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců.

•          Osoby mladší 25 let.

•          Osoby ve věku 50 a více let.

•          Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2).

•          Osoby se zdravotním postižením.

•          Osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou.

•          Osoby z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního prostředí.

Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

 • Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok.
 • Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

Osoby s nízkou úrovní kvalifikace

Osoby, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2).

Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - osoby invalidní v I. až III. stupni a osoby zdravotně znevýhodněné.

Osoby v nebo po výkonu trestu

 • Osoby, které mají záznam v rejstříku trestů, do 10 let od ukončení výkonu trestu.

Osoby pečující o jiné závislé osoby

Osoby pečující o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Osoby opouštějící institucionální zařízení

Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění.

Uchazeči o zaměstnání

Osoby zařazené Úřadem práce do evidence uchazečů o zaměstnání

 

 6.     Informace o způsobilosti výdajů

 

6.1.                        Věcná způsobilost

 

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji  a případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz. Část 10.2. této výzvy).

Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na osobní náklady zaměstnanců, nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek.

 

6.2.            Časová způsobilost

 

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. V případě podpory poskytované v režimu blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory může platit omezení, že zahájení realizace projektu musí následovat po termínu předložení žádosti o podporu.

 

6.3.            Informace o křížovém financování

 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

 

6.4.            Informace o nepřímých nákladech

 

Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

 

Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %.  Zároveň platí, že pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. Podíly pro nepřímé náklady jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu služeb v těchto intencích:

 

Podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše uvedenému procentu (25%)

Do 60 % včetně

25 %

Více než 60 % a méně než 90 %

Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 %

90 % a výše

Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %

 

Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu.

 

 7.     Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací

 

7.1.            Povinné přílohy žádosti o podporu

 

Nerelevantní

 

 

7.2.            Informace o způsobu podání žádosti o podporu

 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz , orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této výzvy.

 

Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.

 

Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou sobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil, v tomto případě je nutné, aby k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statuární zástupce/osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspěšné ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Podání žádosti probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby uživatele. Žádost musí být elektronicky podepsaná a podaná v IS KP14+ v termínu stanoveném v části 1 této výzvy.

Podrobnosti o zpracování a podání Žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2. této výzvy).

 

7.3.            Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

 

Adresa vyhlašovatele:         

 

MAS Rokytná, o. p. s,           Srázná  444, 676 02 Moravské Budějovice,

 

Kontaktní místo:                   Srázná 444,  676 02 Moravské Budějovice

 

Spojení na vyhlašovatele     (e-mail, telefon):

 

Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz

Martina Kršňáková – projektový manažer SCLLD

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz

 

 7.4. Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory

 

Na základě § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) je vyhrazeno, že MAS nebo řídicí orgán OPZ[8] mohou kdykoli v průběhu řízení o poskytnutí podpory vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

 

 8.     Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 

8.1.            Popis hodnocení a výběru projektů

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy MAS,

„Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů“.


 9.     Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi

Není relevantní.

 

 10.           Přehled navazující dokumentace

 

10.1.        Umístění textu výzvy na webovém portále MAS

 

URL adresa: Výzvy MAS - OPZ

 

10.2    Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

 

Pro žádost o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

 

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi): https://www.esfcr.cz/file/9002/ 

 

• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi):

https://www.esfcr.cz/file/9003/  

 

Řídící orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz 

 

Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

10.3    Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory

 

S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz. Část 4.2. této výzvy MAS) jsou relevantní níže uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory:

 

Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace (odkaz na elektronickou verzi): https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798654 

 

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn vzory právních aktů o poskytnutí podpory v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy MAS aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:

https://www.esfcr.cz/formulare-pro-uzavreni-pravniho-aktu-a-vzory-pravnich-aktu-o-poskytnuti-podpory-na-projekt-opz/-/dokument/798654  

Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy.

 

10.4            Odkaz na případné další relevantní dokumenty

 

MAS Rokytná,o.p.s. vyhlašuje tuto výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v Rámci Operačního programu Zaměstnanost v rámci své schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Cestka k rozkvětu regionu“, odkaz na strategii ZDE.

 

  

 

Programový rámec Operační program zaměstnanost

Specifický cíl SCLLD

4.2. - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst

Název opatření

4.2.1.A. Veřejná podpora podmínek pro nárůst zaměstnanosti

 

Statut MAS Rokytná, o.p.s., ZDE

 

Jednací řád Rozhodovacího orgánu

Jednací řád Výběrového orgánu

Jednací řád Kontrolního a monitorovacího orgánu

K dispozici ZDE

 

 

Odkaz na postup pro vyplnění žádosti v ISKP14+: https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

 

 

11.  Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu

 

 

 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
 2. Popis podporovaných aktivit
 3. Etický kodex, Jednací řád Výběrového orgánu, Jednací řád Rozhodovacího orgánu, Jednací řád Kontrolního a monitorovací orgánu
 4. Statut Společnosti

 

 

         TEXT VÝZVY v PDF

         TEXT Modifikované výzvy platné od 19.6.2019

         Pozvánka na seminář k 17. 7. 2019

 

         TEXT Modifikované výzvy platné od 5. 9. 2019

         Pozvánka na seminář zaměsnanost II k 9. 9. 2019

          Seminář k zaměstnanosti prezentace

         TEXT Modifikované výzvy platné od 3. 10. 2019

 

         Zápis z Výběrové komise výzva č. 6

         Zápis z Programového výboru výzva č. 6

 

 [1] Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

[2] Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle §156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č.589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

[3] Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně působící), která má registrované místo podnikání v EU.

[4] Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby z cílové skupiny na pracovní místo, není možno vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují se na ně tedy pravidla poskytování veřejné podpory. Je tedy pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu bude těmto subjektům pro účely využití mzdových příspěvků přidělena veřejná podpora/podpora de minimis.

[5] Znevýhodněným pracovníkem dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 se rozumí osoba, která:

a) během předchozích šesti měsíců neměla pravidelné placené zaměstnání nebo

b) je ve věku od 15 do 24 let nebo

c) nezískala střední vzdělání ukončené maturitou nebo odbornou kvalifikaci (mezinárodní standardní klasifikace

vzdělávání 3) nebo během dvou let od ukončení řádného denního studia dosud nezískala první pravidelné

placené zaměstnání; nebo

d) je starší 50 let nebo

e) žije jako svobodná dospělá osoba s jednou nebo několika závislými osobami nebo

f) pracuje v odvětví nebo v profesi v členském státě, kde je nerovnováha mezi zastoupením mužů a žen alespoň

o 25 % vyšší než průměrná nerovnováha mezi zastoupením mužů a žen ve všech hospodářských odvětvích

v daném členském státě, a která patří do příslušné menšiny, nebo

g) je příslušníkem etnické menšiny v členském státě a potřebuje rozvíjet své jazykové a odborné vzdělání nebo

pracovní zkušenosti, aby zlepšila své vyhlídky na získání přístupu k trvalému zaměstnání.

[6] Viz § 67zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

[7] Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise.

[8] Tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, na jehož výzvu k předkládání žádostí o podporu tato výzva MAS navazuje.