Home Aktuální výzvy OPZ - výzvy MAS 2014-2020 7. Výzva OPZ - Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb II. – MAS Rokytná, o.p.s.

Příjem projektů ukončen v září 2019

7. Výzva OPZ - Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb II. – MAS Rokytná, o.p.s.

24. 4. 2019 vyhlašujeme

7. Výzva OPZ - Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb II. – MAS Rokytná, o.p.s.

Pozvánka - seminář pro žadatele 10. 9. 2019

Souhr přijatých projektů výzev č. 4, 5 a 7 - OPZ

 

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

 

Místní akční skupina MAS Rokytná, o.p.s.

IČ 269 03 237

vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu

v rámci Operačního programu Zaměstnanost

 1.     Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

 2.     Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS

964/03_16_047/CLLD_17_03_035

Název výzvy MAS

7. Výzva OPZ - Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb II. – MAS Rokytná, o.p.s.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 3.     Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS

24. 4. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

24. 4. 2019, 12:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 4. 2019, 12:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

20. 9. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

Max. 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12. 2022

 

 

4. Informace o formě podpory

 

4.1 Alokace výzvy MAS

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování):  1 305 210 CZK

 

Upřesnění zdrojů financování rozhodné alokace výzvy:

Výběr projektů bude probíhat s využitím částek celkových způsobilých výdajů (tj. včetně vlastních zdrojů žadatelů, protože čerpání alokace OPZ, které je vykazováno vůči Evropské komisi, zahrnuje všechny zdroje financování).

 

4.2 Vymezení oprávněných žadatelů

Obecně může být dle pravidel OPZ oprávněným žadatelem pouze:

 • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
 • osoba, která má aktivní datovou schránku[1]
 • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.

 

Potenciální žadatelé a jejich partneři s finančním příspěvkem nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo získat podporu, pokud:

jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);

mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti[2];

na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;

jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení v žádosti o podporu, přičemž splnění potvrzují jak za sebe, tak za případné partnery s finančním příspěvkem.

 

Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Školy a školská zařízení. Přičemž pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (aktivita 1.1) jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:

Žadatel

Definice žadatele

 

Obce

Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Organizace zřizované obcemi

Organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, ústavy, školy a školská zařízení)

Nestátní neziskové organizace

 • spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
 • ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí
 • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Obchodní korporace

Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

 • Obchodní společnosti
 • veřejná obchodní společnost
 • komanditní společnost
 • společnost s ručením omezeným
 • akciová společnost
 • evropská společnost
 • evropské hospodářské zájmové sdružení
 • Družstva
 • družstvo
 • evropská družstevní společnost
 • sociální družstvo

 

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 

Poradenské a vzdělávací instituce

Právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání nebo poradenství. Mohou nabývat těchto forem:

 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • NNO
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy

 

Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

Školy a školská zařízení

Právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

4.3 Vymezení oprávněných partnerů

Pro aktivity okruhu A (viz bod 5.1) jsou oprávněnými partnery pouze partneři bez finančního příspěvku.

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena[3].  Partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast při realizaci projektu.

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel materiálu, odběratel výrobků/služeb).

Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner.

Pro aktivity okruhu B, C, D (viz bod 5.1) jsou oprávněnými partnery partneři s finančním příspěvkem i bez finančního příspěvku.

Obecně může dle pravidel OPZ oprávněným partnerem s finančním příspěvkem být pouze osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu (viz vymezení v rámci části 4.2 této výzvy).

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde je v pozici žadatele/příjemce jejich zřizovatel. Územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena[4]. Partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován žádný finanční příspěvek za účast při realizaci projektu.

Partnerem se nerozumí subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. nestátní nezisková organizace, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel materiálu, odběratel výrobků/služeb). Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner.

 

4.4 Míra podpory – rozpad zdrojů financování

Typ příjemce dle pravidel spolufinancování

Evropský podíl

Příjemce

Státní rozpočet

Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

85 %

0 %

15 %

Obce

Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení)

Dobrovolné svazky obcí

85 %

5 %

10 %

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku)

85 %

0 %

15 %

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost

Obecně prospěšné společnosti

Spolky

Ústavy

Církve a náboženské společnosti

Nadace a nadační fondy

Místní akční skupiny

Hospodářská komora, Agrární komora

Svazy, asociace

85 %

0 %

15 %

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích:

Obchodní společnosti:

- veřejná obchodní společnost

- komanditní společnost

- společnost s ručením omezeným

- akciová společnost

- evropská společnost

- evropské hospodářské zájmové sdružení

 

Státní podniky

Družstva:

- družstvo

- evropská družstevní společnost

- sociální družstvo

 

OSVČ

Profesní komory

85 %

15 %

0 %

 

4.5 Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:          400 000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:       1 305 210 CZK

  

4.6 Forma financování

Ex ante / Ex post

Vysvětlení kategorií je k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

 

4.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

 

Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje, že prostředky, jež budou naplňovat znaky veřejné podpory, budou příjemci podpory, jeho partnerům, či dalším subjektům[5], poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné kategorie blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory vhodné pro aktivity Investiční priority 2.3 OPZ, nebo v režimu podpory dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU, v případě služeb obecného hospodářského zájmu (zejména sociálních služeb).

 

Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky veřejné podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu.

 

U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis, budou, pokud to bude relevantní, aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory). Výše této hranice se odvíjí od typu podpořené aktivity, subjektu příjemce a v některých případech také od specifik cílové skupiny projektu. Pro podporu de minimis je limitem objem podpory pro jeden podnik a vymezené období. Více informací lze nalézt v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy). V důsledku toho je možné, že projekt nebude z veřejných zdrojů podpořen v maximálním rozsahu vyplývajícím z vymezení v části 4.4 této výzvy (Míra podpory – rozpad zdrojů financování).

 

Sociální služby, které budou podpořeny v rámci této výzvy, jsou považovány za služby obecného hospodářského zájmu. Sociální služby budou financovány formou vyrovnávací platby, upravené Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU. Poskytovatel sociálních služeb musí být pověřen objednavatelem k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Použití finančních prostředků na aktivity spojené s poskytováním sociálních služeb zakládá veřejnou podporu slučitelnou se společným trhem pouze v případě dodržení zásad uvedených v Příloze č. 3 - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba, které vychází z Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU.

 

V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory

   

5. Věcné zaměření

 

Věcné zaměření výzvy vychází z komunitního projednávání strategie rozvoje území MAS Rokytná.

 

Cílem opatření je vytvoření nových a zkvalitnění (např. rozšíření) stávajících služeb, zázemí a programů zaměřených na pomoc níže specifikovaným cílovým skupinám, které čelí sociálnímu vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy.

 

Cílem 1. výzvy MAS Rokytná  - OPZ - Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb I.  je podpořit rozšíření využití kvalitních sociálních služeb a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob, komunitní sociální práce a komunitních center.

 

Výčet podporovaných aktivit ve výzvě MAS vychází ze zjištěných potřeb osob, které žijí na území MAS. Finanční podpora musí primárně směřovat k těmto osobám. Forma a druh podpory by měl co nejlépe odpovídat potřebám těchto osob.

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu však musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do dané aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu.

 

Další podmínky:

 

V případě zaměření projektu na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (sociální služby -  aktivita 1.1 viz vymezení v rámci Přílohy č. 8 této výzvy – Popis podporovaných aktivit) v kombinaci s jinou aktivitou výzvy uvede žadatel v projektu sociální službu (v rozsahu základních činností) vždy v rámci samostatné aktivity projektu. V případě více druhů poskytovaných sociálních služeb v rámci projektu budou tyto popsány vždy v samostatných aktivitách (nikoliv v rámci jedné aktivity). Pro každou sociální službu (každý identifikátor služby) uvedenou v projektu žadatel zároveň zpracuje samostatnou Přílohu č. 4 - Údaje o sociální službě. 

 

V případě služeb obecného hospodářského zájmu (aktivita 1.1 Sociální služby a aktivita 1.2 písm. j) Sociální bydlení) nejsou způsobilým výdajem výdaje investičního charakteru spojené s nákupem dlouhodobého (hmotného i nehmotného) majetku. Uznatelným výdajem jsou pouze odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného pro účely projektu.

Maximální objem nákladů investičního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí 50 %.)

  

5.1 Popis podporovaných aktivit

Podporované aktivity:

         A. Podpora poskytování vybraných soc. služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem soc. začlenění a prevence soc. vyloučení osob soc.              vyloučených či soc. vyloučením ohrožených

 

a)           Odborné sociální poradenství

b)           Terénní programy

c)            Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

d)           Raná péče

e)           Krizová pomoc

f)            Kontaktní centra

g)           Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

h)           Sociální rehabilitace

i)             Sociálně terapeutické dílny

j)            Služby následné péče

k)           Podpora samostatného bydlení

l)             Osobní asistence

m)          Odlehčovací služby

       B. Další programy a činnosti v rámci soc. začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.

 

a)                 Preventivní programy

b)                 Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení

c)                  Předcházení ekonomické nestability

d)                 Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území

 

Doplňkové aktivity

prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách,

podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání,

programy sekundární a terciální prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním,

 • osoby ohrožené závislostmi (včetně patologického hráčství) nebo osoby závislé na návykových látkách

 

       C. Podpora komunitní soc. práce a komunitních center jako prostředků soc. začleňování nebo prevence soc. vyloučení

       D. Komunitní centra

 

Podrobnosti k podporovaným aktivitám viz příloha č. 8 Popis podporovaných aktivit

  

5.2 Indikátory

 

Pravidla týkající se indikátorů, včetně definic jednotlivých indikátorů, jsou k dispozici v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy MAS).

V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o podporu) k následujícím indikátorům:

Kód[6]

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

67001

Kapacita podpořených služeb

Místa

Výstup

67010

Využívání podpořených služeb

Osoby

Výsledek

55102

Počet podpořených komunitních center

Zařízení

Výstup

 

V případě, že projekt podporu získá, bude mít žadatel povinnost kromě indikátorů se závazkem vykazovat dosažené hodnoty také pro:

 

a) Indikátory výstupů, které navazují na charakteristiky účastníků jako je např. věk, postavení na trhu práce, případné znevýhodnění, atd. Tyto indikátory se načítají automaticky z Monitorovacího listu podpořené osoby skrze informační systém IS ESF 2014+, který příjemce zpracovává společně se Zprávou o realizaci projektu (ZoR);

b) Indikátory z tabulek uvedených níže, které jsou relevantní vůči plánovaným aktivitám a podporovaným cílovým skupinám projektu. Žadatel má povinnost v žádosti o podporu u těchto indikátorů vyplnit pole cílová hodnota. Pokud je daný indikátor vůči projektovým aktivitám nerelevantní, pak je možné u něj uvést cílovou hodnotu 0. U výsledkových indikátorů, které se týkají účastníků, žadatel uvede vždy cílovou hodnotu 0. Dosažené hodnoty indikátorů uvedených níže budou příjemcem vykazovány prostřednictvím Zprávy o realizaci projektu (ZoR) v IS KP14+. Sledování parametrů týkajících se podpořených osob a související indikátory jsou detailně popsány v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole 18.

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

80500

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)

Dokumenty

Výstup

67401

Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení

Služby

Výstup

 

 

 

Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru

62500

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

62600

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

62800

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ

Osoby

Výsledek

67310

Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel

Osoby

Výsledek

67315

Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel

Osoby

Výsledek

 

5.3 Cílové skupiny

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit.

 

 • Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
 • Osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

 

 • Osoby s kombinovanými diagnózami
 • Osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým), jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

 

 • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • Osoby žijící v územích, které byly identifikovány jako sociálně vyloučené lokality. Pro potřeby OPZ bude primárním zdrojem informací o těchto lokalitách aktualizovaná Gabalova zpráva (k dispozici v 6/2015), nicméně je možné podporovat i sociálně vyloučené lokality identifikované v jiných studiích.

 

 • Imigranti a azylanti
 • V rámci této výzvy pro účely aktivit s výjimkou sociálního podnikání jsou to cizinci s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů, dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.

 

 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Osoby přežívající venku, osoby v noclehárně, osoby v ubytovnách pro bezdomovce, osoby v pobytových zařízeních pro ženy, osoby před opuštěním instituce, uživatelé dlouhodobější podpory, osoby žijící v nejistém bydlení, osoby ohrožené vystěhováním, osoby ohrožené domácím násilím, osoby žijící v provizorních a neobvyklých stavbách, osoby žijící v nevhodném bydlení, osoby žijící v přelidněném bytě.

 

 • Oběti trestné činnosti
 • Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.

 

 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby pečující o osobu mladší 15 let.

 

 • Osoby pečující o jiné závislé osoby
 • Osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti nebo pečující o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti.

 

 • Rodiče samoživitelé
 • Neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou nebo s partnerem, kteří pečují o osobu mladší 15 let.

  

 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok.
 • Uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

 

 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby, které mají výdaje vyšší než příjmy a nejsou schopny plnit své finanční závazky (např. nemají uhrazenu jednu splátku úvěru).

 

 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby, které jsou ohroženy blízkými osobami žijícími ve společné domácnosti (psychické, fyzické či sexuální násilí a dále osoby, které jsou ve stavu závislosti, kdy se bez dané látky, aktivity nebo osoby nedokáží obejít (např. závislost na návykové látce, na hazardních hrách, na práci apod.).

 

 • Osoby v nebo po výkonu trestů
 • Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.
 • Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody.

 

 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené umístěním do institucionální výchovy, vyrůstající v rodinách ohrožených chudobou nebo nefunkčních rodinách, v náhradní rodinné péči apod.

 

 • Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
 • Osoby ohrožené nezdravým životním stylem, závislostmi, žijící v oblastech s vyšším výskytem specifických zdravotních rizik, ve vyloučených lokalitách a v regionech ohrožených chudobou.

 

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci, na které se vztahuje §109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

 • Pracovníci v sociálních službách
 • Pro účely této výzvy jsou to pracovníci v sociálních službách, na které se vztahuje § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

 • Neformální pečovatelé
 • Osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby
 • Dobrovolníci podle § 115 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a podle § 3 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů.

 

 

6. Informace o způsobilosti výdajů

 

6.1 Věcná způsobilost

Pravidla, jaké kategorie výdajů jsou způsobilé, jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na osobní náklady zaměstnanců,  nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek.

 

6.2 Časová způsobilost

Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení příslušné výzvy MAS. V případě podpory poskytované v režimu blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory může platit omezení, že zahájení realizace projektu musí následovat po termínu předložení žádosti o podporu.

6.3 Informace o křížovém financování

 

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno!

   

6.4 Informace o nepřímých nákladech

Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (konkrétní odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).

Projekty podpořené ve výzvách MAS aplikují nepřímé náklady ve výši 25 %. Zároveň platí, že pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. Podíly pro nepřímé náklady jsou sníženy pro projekty s objemem nákupu služeb v těchto intencích:

Podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu

Snížení podílu nepřímých nákladů oproti výše uvedenému procentu (25%)

Do 60 % včetně

25 %

Více než 60 % a méně než 90 %

Snížení na 3/5 (60 %) základního podílu na 15 %

90 % a výše

Snížení na 1/5 (20 %) základního podílu, tj. 5 %

 

Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené, není ho tedy možné měnit. MAS ani žadatel nejsou oprávněni stanovit si vlastní procentní sazbu.

 

 

7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací

 

7.1 Povinné přílohy žádosti o podporu

 

Pověření k poskytování sociální služby vydané v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU není povinnou přílohou žádosti o podporu, ale bude povinně dokládáno před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory. V případě, že žadatel toto pověření již vydáno má, doporučuje se jej předložit k žádosti o podporu.

Viz. Příloha č. 4: Údaje o sociální službě[7]

7.2 Informace o způsobu podání žádosti o podporu

 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz , orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této výzvy.

Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.

 

Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele, případně odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě je nutné, aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument dokládající toto zmocnění. Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí být statutární zástupce/osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspěšné ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Podání žádosti probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby uživatele. Žádost musí být elektronicky podepsána a podána v IS KP14+ v termínu stanoveném v části 1 této výzvy.

Podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této výzvy).

 

7.3 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele:         

MAS Rokytná, o. p. s,           Srázná  444, 676 02 Moravské Budějovice,

Kontaktní místo:                   Srázná 444,  676 02 Moravské Budějovice

Spojení na vyhlašovatele     (e-mail, telefon):

Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz

Martina Kršňáková – projektový manažer SCLLD

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz

 

7.4          Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory

 

Na základě § 14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) je vyhrazeno, že MAS nebo řídicí orgán OPZ[8] mohou kdykoli v průběhu řízení o poskytnutí podpory vyzvat žadatele k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

 

8. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 

8.1 Popis hodnocení a výběru projektů

 

Viz příloha č. 1.  Informace o hodnocení a výběru projektů

 

9. Postup pro výzvy MAS s dílčími alokacemi[9]

Není relevantní.

10. Přehled navazující dokumentace

 

10.1 Umístění textu výzvy na webovém portále MAS

URL adresa: http://masrokytna.cz/opz-vyzvy-mas/ 

10.2 Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

 • Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/file/9002/ )
 • Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/file/9003/ )

 

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz  Aktualizace pravidel není změnou této výzvy MAS.

 

10.3 Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory

S ohledem na vymezení oprávněných žadatelů (viz část 4.2 této výzvy MAS jsou relevantní níže uvedené vzory právních aktů o poskytnutí podpory:

 

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn vzory právních aktů o poskytnutí podpory v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy MAS aktualizovat.

Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz . Aktualizace vzorů právních aktů není změnou této výzvy.

 

 

10.4 Odkaz na případné další relevantní dokumenty

MAS Rokytná, o.p.s. vyhlašuje tuto výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v Rámci Operačního programu Zaměstnanost v rámci své schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Cestka k rozkvětu regionu“, odkaz na strategii:

http://masrokytna.cz/sclld-2014-2020-mas-rokytna-schvalena/   

 

Programový rámec Operační program zaměstnanost

Specifický cíl SCLLD

6.3. - Dostupné a kvalitní sociální služby pro širokou veřejnost

Název opatření

6.3.2.A. Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb

 

Statut MAS Rokytná, o.p.s., odkaz ZDE

Jednací řád Rozhodovacího orgánu

Jednací řád Výběrového orgánu

Jednací řád Kontrolního a monitorovacího orgánu

K dispozici ZDE

 

Odkaz na postup pro vyplnění žádosti v ISKP14+:

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

 

11. Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu

 

1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

2. Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny

3. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

4. Údaje o sociální službě

5. Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

6. Pomůcka k vyplnění přílohy 4 Údaje o sociální službě

7. Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

8. Popis podporovaných aktivit

9. Jednací řád Výběrového orgánu, Jednací řád Rozhodovacího orgánu, Jednací řád Kontrolního a monitorovací orgánu

10. Statut Společnosti

 

 

TEXT VÝZVY v PDF

 Seminář sociální služby výzva 7[1] Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

[2] Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

[3] Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně působící), která má registrované místo podnikání v EU.  

[4] Partnerem bez finančního příspěvku může být právnická osoba se sídlem v EU nebo v rámci zemí, jež jsou členy Evropského sdružení volného obchodu, nebo fyzická osoba působící jako osoba samostatně výdělečně činná (resp. v zahraničí obdobně působící), která má registrované místo podnikání v EU.  

[5] Pokud budou v rámci projektu dalším subjektům propláceny např. mzdové příspěvky pro umístění osoby z cílové skupiny na pracovní místo, není možno vyloučit zvýhodnění i těchto subjektů na trhu, a vztahují se na ně tedy pravidla poskytování veřejné podpory. Je tedy pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu bude těmto subjektům pro účely využití mzdových příspěvků přidělena veřejná podpora/podpora de minimis.  

[6] Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise.  

[7] Tzn. základní identifikační údaje o sociální službě (identifikátor, název, druh, forma, cílová skupina, místo atd.).

 

[8] Tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, na jehož výzvu k předkládání žádostí o podporu tato výzva MAS navazuje.

[9] Pouze v relevantních případech.