2. Výzva PRV

2. Výzva PRV - rozhodnutí Programového Výboru

MAS ROKYTNÁ UKONČILA PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V RÁMCI DOTAČNÍ VÝZVY

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – VÝZVY Č. 02

 

1. července 2021 vyhlásila MAS Rokytná, o.p.s., 2. Výzvu PRV s alokací dotačních prostředků ve výši 988.900 Kč pro Fichi 1 Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců a s alokací dotačních prostředků ve výši 10.076.506 Kč pro Fichi 3 Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů. O dotaci si mohly požádat podnikatelské subjekty aktivně a prokazatelně působící na území MAS ROKYTNÁ, a to zejména na pořízení nových technologií nebo stavební úpravy a rozšíření svých podnikatelských prostor. Příjem žádostí byl ukončen dne 31. července a v rámci výzvy č. 02 bylo přijato celkem 34 žádostí.

V rámci Fiche 1 bylo přijato 7 žádostí s požadavkem na dotační prostředky ve výši celkem 3.263.050 Kč (výše dotace je poskytována ve výši 50% z celkových způsobilých výdajů projektu, což tedy představuje celkovou sumu předložených projektů v hodnotě 6.526.100 Kč).

V rámci Fiche 3 bylo přijato 27 žádostí s požadavkem na dotační prostředky ve výši celkem 16.561.929 Kč (výše dotace je poskytována ve výši 45% z celkových způsobilých výdajů projektu, což tedy představuje celkovou sumu předložených projektů v hodnotě 36.804.286 Kč).

 

Po provedení administrativní kontroly ze strany pracovníků MAS byl jeden projekt vyřazen z administrace. 24. srpna proběhlo zasedání Výběrové komise MAS , která provedla hodnocení projektů a připravila seznam projektů s vyhodnocením naplnění hodnotících kritérií každého projektu. Všechny projekty, které Výběrová komise hodnotila, dostaly možnost ucházet se o dotaci v rámci zasedání Programového Výboru. Zápis ze zasedání Výběrové komise ZDE.

 

Následně také 24. 8. 2021 zasedal i  Programový výbor. Ten ze seznamu projektů doporučil k podpoře 15 projektů v Fichi 3 podnikatelské a 1 projekt ve Fichi 1 zemědělské.  Částka podpořeného projektu ve fichi 1 je 955.000,- Kč, v rámci Fiche 3 bylo podpořeno 15 projektů a dotační částka činí 9.830.475,- Kč. Zápis ze zasedání Programového Výboru ZDE.

Pracovníci MAS nyní projekty připraví na odeslání na další administraci na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu. Všichni žadatelé tak získají informaci, zda byl jejich projekt doporučen k podpoře, do 31.8.2021.

 

MAS Rokytná, o.p.s.

Celý článek

Výzva č. 2 PRV

Zasedání Výběrové Komise a Programového Výboru

16. 8. 2021.

Dne 24. srpna 2021 proběhne neveřejné jednání Výběrové komise a Programového Výboru k 2. Výzvě PRV MAS Rokytné.

Celý článek

Výzva č. 2 PRV - přijaté žádosti

MAS ROKYTNÁ UKONČILA PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V RÁMCI DOTAČNÍ VÝZVY

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – VÝZVY Č. 02

 

1. července 2021 vyhlásila MAS Rokytná, o.p.s., 2. Výzvu PRV s alokací dotačních prostředků ve výši 988.900 Kč pro Fichi 1 Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců a s alokací dotačních prostředků ve výši 10.076.506 Kč pro Fichi 3 Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů. O dotaci si mohly požádat podnikatelské subjekty aktivně a prokazatelně působící na území MAS ROKYTNÁ, a to zejména na pořízení nových technologií nebo stavební úpravy a rozšíření svých podnikatelských prostor. Příjem žádostí byl ukončen dne 31. července a v rámci výzvy č. 02 bylo přijato celkem 34 žádostí. 

Celý článek

4 Výzva IROP - Doprava

MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“
Cesta k rozkvětu regionu
vyhlašuje
4. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu


s názvem
„4. výzva MAS Rokytná – IROP – PODPORA UDRŽITELNOSTI NEMOTOROVÉ DOPRAVY I.“

Celý článek

Seminář k 2. Výzvě PRV

Celý článek

Vyhlášení výzvy č. 2 PRV

Místní akční skupina MAS Rokytná vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 02 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Celý článek
Další články