Vyhlášení výzvy PRV

Výzva č. 3 - PRV

V pátek 10. 6. 2022 byla vyhlášena 3. Výzva PRV MAS Rokytné. Termín příjmu žádostí:od 13.6.2022 do 20.7.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

 

Celková výše dotace pro 3. výzvu je 18.749.837,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 4 a 5.

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 3. výzvu

F1

Podpora konkurenceschopnosti místních  zemědělců  

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

3.771.567,- Kč

F4

Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů

Článek 26, odstavec 1., písmeno b) -  Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

478.270,- Kč

F5

Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas spolkovou činnost

Článek 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

14.500.000 Kč

 


Více informací naleznete na stránce 


3. Výzvy PRV MAS Rokytná

 

Připravujeme pro vás seminář k výzvě.

 

V pondělí 13. 6. 2022 nejsme v kanceláří (služební cesta). Tento týden budeme v kanceláři v úterý a ve středu. V případě zájmu o schůzku nás prosím kontaktujte telefonicky. 

Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz

Martina Kršňáková –  projektový manažer SCLLD

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz

Celý článek

MAPA podpořených projektů MAS Rokytná

MAS Rokytná, o.p.s. zveřejňuje MAPU Podpořených projektů z výzev MAS Rokytná. V mapě si můžete vyfiltrovat výzvy MAS, můžete si zobrazit inforamce o podpořeném projektu. Názorně vidíte, ve které obci byli žadatelé do výzev MAS Rokytné, nejúspěšnější.

Celý článek

1. 12. 2021

Informace z MAS Rokytná

Přikládáme:

-   aktuální informace z MAS

-   možnost Výsadby Dřevin v rámci "Společnosti přátel přírody - Čmelák"  INFORMACE

-   EKIS – bezplatné poradenství o energetických úsporách - Zdarma INFORMACE ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu

 

Celý článek

Rozhodnutí Programového Výboru

4. výzva MAS Rokytná – IROP Doprava

19. 7. 2021 byla vyhlášena 4. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„4. výzva MAS Rokytná – IROP – PODPORA UDRŽITELNOSTI NEMOTOROVÉ DOPRAVY I.“.

Uzávěrka žádostí byla prodloužena do 8. 10. 2021 a byly přijaty celkem 3 projekty.

 

Jméno žadatele Název projektu CZV Dotace Místo realizace
Obec Lipník Komunikace pro pěší v obci Lipník 6 303 053,37 5 987 900,70 Lipník
Město Hrotovice Komunikace pro pěší Hrotovice 1 883 355,32 1 789 187,55 Hrotovice
Obec Jakubov u Moravských Budějovic Modernizace chodníků a veřejného osvětlení - Jakubov u Moravských Budějovic 3 220 717,60 3 059 681,72 Jakubov u Moravských Budějovic
  Celkem CZV přijatých projektů 11 407 126,29  10 836 769,98  


Všechny projekty byly hodnoceny z hlediska Formálních náležitostí a přijatelnosti, po doplnění, úspěšně. 18. 11. 2021 proběhlo jednání Výběrové komise, která všechy tři projekty doporučila k podpoře s výsledkem: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení. Viz zápis z Výběrové komise.


23. 11. 2021 proběhlo zasedání Programového Výboru MAS.

Všechny projekty byly schváleny k financování. 

Zápis z jednání Programového Výboru

 

Gratulujeme úspěšným žadatelům a přejeme hodně trpělivosti a úspěchů při realizaci jejich projektů.

Těšíme se na výsledky jejich práce.

 

Za MAS Rokytnou

Robert Kubala, ředitel MAS

Martina Kršňáková, manažerka SCLLD

Celý článek

1. 10. 2021

Informace z MAS

Celý článek

SEMINÁŘ 8.10.2021 - PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+

Celý článek
Další články