Home Aktuální výzvy OPŽP - výzvy MAS 2. Výzva OPŽP - Realizace Sídelní zeleně - MAS Rokytná

2. Výzva OPŽP - Realizace Sídelní zeleně - MAS Rokytná

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

  

Místní akční skupina MAS Rokytná, o.p.s.,vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

 

Změna č.  2 výzvy platná od 13. 12. 2019

(změna výzvy spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí - do 6. 1. 2020 19:00 hod)

Text výzvy modifikace 1 - platné od 15. 10. 2019

Text výzvy modifikace 2 - platné od 13. 12. 2019

 

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

 

 

Místní akční skupina MAS Rokytná, o.p.s., IČO: 269 03 237, vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

 

Změna č. 2 výzvy platná od 13. 12. 2019

(změna výzvy spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí)

 

 1. 1.      Identifikace výzvy ŘO

 

Číslo výzvy ŘO

05_18_128

Název programu

Operační program Životní prostředí

2014 – 2020

Prioritní osa

4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

 

 1. 2.      Identifikace výzvy MAS

 

Číslo výzvy MAS

072/05_18_128/CLLD_17_03_035

Název výzvy MAS

2. Výzva OPŽP - Realizace Sídelní zeleně - MAS Rokytná

 

 

 1. 3.      Časové nastavení

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

14. 03. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

14. 03. 2019 v 9:00.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

14. 03. 2019 v 9:00.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

6. 1. 2020 v 19:00.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12.2023.

 

 

 1. 4.      Informace o formě podpory

 

4.1.  Alokace výzvy

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 6.000.000  Kč. 

 

 

4.2.  Definice oprávněných žadatelů

 

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

 

 

4.3.  Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování

 

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

4.4.  Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt

 

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

3.000.000,-  Kč

 

 

4.5.  Informace o podmínkách veřejné podpory

 

Pro projekty PO 4 není veřejná podpora zpravidla relevantní, nelze ji však vyloučit. Informace o veřejné podpoře v PO 4 jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 v kapitole D.

 

V rámci této výzvy budou subjekty podnikající v zemědělské prvovýrobě a akvakultuře, pokud projekt souvisí s jejich podnikatelskou činností, podpořeny výhradně prostřednictvím relevantní podpory malého rozsahu (de minimis)[1].

 

Oprávněnost čerpání podpory de minimis v požadované výši dokládá žadatel prostřednictvím prohlášení k podporám malého rozsahu, a to i za skupinu podniků, jejíž je součástí (kde je relevantní). Žadatel v takovém případě v IS KP14+ zaškrtne check box „Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku“.

 

Podniky mohou pro financování projektů spočívajících v ochraně kulturního a přírodního dědictví, které souvisí s ekonomickou činností těchto podniků, využít veřejnou podporu podle článku 53 Nařízení 651/2014 (GBER) za předpokladu, že jsou splněny všechny relevantní podmínky tohoto nařízení.

 

 1. 5.      Věcné zaměření

 

5.1.  Výčet podporovaných aktivit

 

 • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 

 

5.2.  Indikátory

 

Povinné indikátory

 • 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování
 • 45412 Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí

 

Žadatel je povinen vyplnit veškeré povinné indikátory relevantními daty.

 

Povinně volitelné indikátory

 • 45002 Celkový počet vysazených stromů

 

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu.

 

5.3.  Cílová skupina

 

Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny (na území MAS).

 

 

 1. 6.      Územní zaměření

 

Území v působnosti MAS Rokytná, o.p.s..

Katastrální území: Babice, Bačice, Biskupice - Pulkov, Blatnice, Bohušice, Cidlina, Častohostice, Dalešice, Dědice, Dešov, Dolní Lažany, Domamil, Dukovany, Hornice, Hrotovice, Jakubov u Moravských Budějovic, Jaroměřice nad Rokytnou, Kojatice, Komárovice, Krhov, Láz, Lesná, Lesonice, Lesůňky, Lipník, Litohoř, Litovany, Lukov, Martínkov, Meziříčko, Moravské Budějovice, Myslibořice, Nimpšov, Nové Syrovice, Odunec, Přešovice, Příštpo, Račice, Radkovice u Budče, Radkovice u Hrotovic, Rouchovany, Slavětice, Stropešín, Třebenice, Valeč, Vícenice, Zárubice, Zvěrkovice, Želetava..

 

 

 1. 7.      Informace o způsobilosti výdajů

 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Křížové financování není relevantní.

 

Budou-li v rámci posuzování žádosti určeny nezpůsobilé výdaje, které není možné z OPŽP financovat, je žadatel na vyzvání povinen převést tyto náklady v rozpočtu v IS KP14+ do kategorie „nezpůsobilé výdaje“, nikoliv zcela odstranit. Případné doplnění/formální změny nesmí měnit základní hodnocené skutečnosti uvedené v předložené žádosti o podporu. Režijní a provozní náklady, způsobilé v případě prací svépomocí, je možné vykazovat metodou zjednodušeného vykazování prostřednictvím paušální sazby. Informace jsou uvedeny v dokumentu Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020.

 

 

 1. 8.      Omezení v rámci výzvy

 

Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 40 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.

 

 

 1. 9.      Náležitosti žádosti o podporu

 

9.1.  Povinné přílohy

 

Podrobný výpis povinných příloh k žádosti o podporu je uveden v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, příloze č. 1.

 

9.2.  Informace o způsobu podání žádosti o podporu

 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí ve výzvě MAS. V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, předloží je ve 2 pare na Místní akční skupinu v tištěné podobě. V takových případech je možné doručit tyto doklady k žádosti Místní akční skupině ještě první pracovní den následující po dni ukončení příjmu žádostí. V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

 

 

9.3.  Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu

 

Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Rokytná, o.p.s., pracovníci: Robert Kubala  (kubala@masrokytna.cz, 608 75 00 76), Martina Kršňáková (martina@masrokytna.cz, 725 736 230, www.masrokytna.cz  .

 

 

 1. 10.  Další informace pro žadatele

 

Informace k postupu podle § 14k odst. 1, 3 a 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.

 

 

 1. 11.  Podmínky pro změnu výzvy

 

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky pro změnu výzvy se řídí Jednotným metodickým prostředím MMR, zejména Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 - 2020. Případné změny výzvy se budou vždy týkat až žádostí, které byly podány po datu změny.

 

 

 

 

 1. 12.  Navazující dokumentace*

 

12.1. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze Verze 20, platná od 07.01.2019. Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=1l

12.2. Kritéria pro hodnocení žádostí

12.3. Náklady obvyklých opatření MŽP

12.4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

12.5. Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

12.6. Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

12.7. Seznam doporučených autochtonních dřevin

12.8. Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP

 

Text výzvy modifikace 1 - platné od 15. 10. 2019

Text výzvy modifikace 2 - platné od 13. 12. 2019

 

 [1] Jedná se zejména o obnovu a zakládání sadů.