Home Aktuální výzvy OPŽP - výzvy MAS 1 Výzva MAS - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření

Výzva ukončena - nebyl přijat žádný projekt

1 Výzva MAS - OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

 Místní akční skupina MAS Rokytná, o.p.s., vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

 

Změna výzvy platná od 13. 12. 2019

(změna výzvy spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí - do 6. 1. 2020 19:00 hod)

Pozvánka na seminář 3. 9. 2019

Seminář k 1. výzvě - prezentace

Text výzvy modifikace 1 - platné od 15. 10. 2019

Text výzvy modifikace 2 - platné od 13. 12. 2019

Přehled přijatých projektů 1. a 2. Výzvy OPŽP - 9. 1. 2020

 

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

 

 

Místní akční skupina MAS Rokytná, o.p.s., IČO: 269 03 237, vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

 

Změna výzvy platná od 15. 10. 2019

(změna výzvy spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí)

 

 1. 1.      Identifikace výzvy ŘO

 

Číslo výzvy ŘO

05_18_127

Název programu

Operační program Životní prostředí

2014 – 2020

Prioritní osa

4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

 

 

 1. 2.      Identifikace výzvy MAS

 

Číslo výzvy MAS

050/05_18_127/CLLD_17_03_035

Název výzvy MAS

1. Výzva OPŽP - Realizace ÚSES a Protierozní opatření - MAS Rokytná

 

 

 1. 3.      Časové nastavení

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

14. 03. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

14. 03. 2019 v 9:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

14. 03. 2019 v 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

6. 1.2020 v 19:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12.2023

 

 

 1. 4.      Informace o formě podpory

 

4.1.  Alokace výzvy

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 2.000.000 Kč.

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 2.000.000 Kč

 

4.2.  Definice oprávněných žadatelů

 

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby.

 

4.3.  Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování

 

Podporované opatření

Maximální výše podpory

Míra spolufinancování

Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

100 %

0 %

Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

80 %

20 %

Opatření zamezující vodní a větrné erozi

80 %

20 %

 

Určení výše podpory u projektů kombinujících více typů opatření s různou výší podpory[1]:

V případě projektů kombinujících více aktivit či typů opatření, u kterých je rozdílná výše podpory, je konečná výše podpory stanovena jako vážený aritmetický průměr z nákladů jednotlivých opatření (s použitím finančních objemů jako vah) a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti. Žadatel je povinen výsledný údaj zadat do žádosti v IS KP14+ (záložka „přehled zdrojů financování“).

 

Pro každé jednotlivé opatření žadatel předloží samostatný oceněný položkový výkaz výměr.

 

Příklad (kombinace založení biocenter a biokoridorů ÚSES a opatření zamezující větrné erozi):

Projekt spojuje opatření na založení větrolamu (výše podpory 80 %) a založení biokoridoru ÚSES (výše podpory 100 %).

Náklady na založení větrolamu: 1 mil. Kč.

Náklady na založení ÚSES: 2 mil. Kč.

 

Výpočet výše dotace v procentech:

 

 

Podobně se postupuje i v případě ÚSES, tj. založení/zlepšení. Při kombinaci 100 % a 80 % podpory je výsledná výše podpory stanovena poměrem součtu násobku nákladů a jednotlivých výší podpory k celkovým způsobilým přímým realizačním nákladům opatření a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší číslo dělitelné pěti.

 

 

4.4.  Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt

 

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu

100.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu - ÚSES

1.000.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu – protierozní opatření

1.000.000,- Kč

 

 

4.5.  Informace o podmínkách veřejné podpory a podpory de minimis

 

 

Pro projekty PO 4 není veřejná podpora zpravidla relevantní, nelze ji však vyloučit. Informace o veřejné podpoře v PO 4 jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 v kapitole D.

 

V rámci této výzvy budou subjekty podnikající v zemědělské prvovýrobě a akvakultuře, pokud projekt souvisí s jejich podnikatelskou činností, podpořeny výhradně prostřednictvím relevantní podpory malého rozsahu (de minimis)[2].

 

Oprávněnost čerpání podpory de minimis v požadované výši dokládá žadatel prostřednictvím prohlášení k podporám malého rozsahu, a to i za skupinu podniků, jejíž je součástí (kde je relevantní). Žadatel v takovém případě v IS KP14+ zaškrtne check box „Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku“.

 

Podniky mohou pro financování projektů spočívajících v ochraně kulturního a přírodního dědictví, které souvisí s ekonomickou činností těchto podniků, využít veřejnou podporu podle článku 53 Nařízení 651/2014 (GBER) za předpokladu, že jsou splněny všechny relevantní podmínky tohoto nařízení.

 

 1. 5.      Věcné zaměření

 

5.1.  Výčet podporovaných aktivit

 

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 

Protierozní opatření:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
  • podpora opatření zamezující větrné erozi
   • obnova či zakládání větrolamů

 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 

 

5.2.  Indikátory

 

Povinné indikátory

 • 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování
 • 45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny

 

Žadatel je povinen vyplnit veškeré povinné indikátory relevantními daty.

 

5.3.  Cílová skupina

 

Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků (na území MAS).

 

 

 1. 6.      Územní zaměření

 

Území v působnosti MAS Rokytná, o.p.s..

Katastrální území: Babice, Bačice, Biskupice - Pulkov, Blatnice, Bohušice, Cidlina, Častohostice, Dalešice, Dědice, Dešov, Dolní Lažany, Domamil, Dukovany, Hornice, Hrotovice, Jakubov u Moravských Budějovic, Jaroměřice nad Rokytnou, Kojatice, Komárovice, Krhov, Láz, Lesná, Lesonice, Lesůňky, Lipník, Litohoř, Litovany, Lukov, Martínkov, Meziříčko, Moravské Budějovice, Myslibořice, Nimpšov, Nové Syrovice, Odunec, Přešovice, Příštpo, Račice, Radkovice u Budče, Radkovice u Hrotovic, Rouchovany, Slavětice, Stropešín, Třebenice, Valeč, Vícenice, Zárubice, Zvěrkovice, Želetava.

.

 

 

 1. 7.      Informace o způsobilosti výdajů

 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Křížové financování není relevantní.

 

Budou-li v rámci posuzování žádosti určeny nezpůsobilé výdaje, které není možné z OPŽP financovat, je žadatel na vyzvání povinen převést tyto náklady v rozpočtu v IS KP14+ do kategorie „nezpůsobilé výdaje“, nikoliv zcela odstranit. Případné doplnění/formální změny nesmí měnit základní hodnocené skutečnosti uvedené v předložené žádosti o podporu. Režijní a provozní náklady, způsobilé v případě prací svépomocí, je možné vykazovat metodou zjednodušeného vykazování prostřednictvím paušální sazby. Informace jsou uvedeny v dokumentu Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020.

 

 

 1. 8.      Omezení v rámci výzvy

 

Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálního počtu bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.

 

Podporované opatření

Minimální bodový zisk

ÚSES

40

Protierozní opatření

40

 

 

 1. 9.      Náležitosti žádosti o podporu

 

9.1.  Povinné přílohy

 

Podrobný výpis povinných příloh k žádosti o podporu je uveden v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, příloze č. 1.

 

9.2.  Informace o způsobu podání žádosti o podporu

 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí ve výzvě MAS. V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, předloží je ve 2 pare na Místní akční skupinu v tištěné podobě. V takových případech je možné doručit tyto doklady k žádosti Místní akční skupině ještě první pracovní den následující po dni ukončení příjmu žádostí. V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

 

9.3.  Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu

 

Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS Rokytná, o.p.s., pracovníci: Robert Kubala  (kubala@masrokytna.cz, 608 75 00 76), Martina Kršňáková (martina@masrokytna.cz, 725 736 230, www.masrokytna.cz  .

 

 

 1. 10.  Další informace pro žadatele

 

Informace k postupu podle § 14k odst. 1, 3 a 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.

 

 

 1. 11.  Podmínky pro změnu výzvy

 

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky pro změnu výzvy se řídí Jednotným metodickým prostředím MMR, zejména Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 - 2020. Případné změny výzvy se budou vždy týkat až žádostí, které byly podány po datu změny.

 

 1. 12.  Navazující dokumentace

 

12.1. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze Verze 20, platná od 07.01.2019. Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=1l

12.2. Kritéria pro hodnocení žádostí

12.3. Náklady obvyklých opatření MŽP

12.4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

12.5. Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

12.6. Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

12.7. Seznam doporučených autochtonních dřevin

12.8. Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP

 

Text výzvy modifikace 1 - platné od 15. 10. 2019

Text výzvy modifikace 2 - platné od 13. 12. 2019

 

 [1] Např. při kombinaci 100% podpory (založení biocenter a biokoridorů ÚSES) a 80% podpory (zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků nebo protierozní opatření).

[2] Jedná se zejména o obnovu a zakládání sadů a managementová opatření typu pastvy a kosení.