Home Šablony OP VVV III. Šablony OP VVV III. Dokumenty k Výzvě - Šablony III

Dokumenty k Výzvě - Šablony III

Výzva - prezentace

Přílohy výzvy:

příloha č. 1 - Indikátory

Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria

Příloha č. 3 - Přehled šablon

Příloha č. 4 - Seznam příloh k žádosti o podporu

Pravidla výzvy:

Čestné prohlášení o režimu veřejné podpory

Evidence docházky

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - Tento metodický dopis je vydáván z důvodu rozšíření okruhu možných žadatelů o finanční podporu projektů se zjednodušeným vykazováním formou standardní stupnice jednotkových nákladů.

Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - 

Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - Metodický dopis č. 3 je vydáván na přechodné období, a to od data účinnosti po zapracování do Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 4. Pro příjemce, kteří mají tento metodický dopis uveden jako závazný v Právním aktu o poskytnutí/ převodu podpory, je metodický dopis platný po celou dobu realizace projektu / udržitelnosti projektu (pokud je relevantní)

Metodický dopis - "Koronavirus" - Metodický dopis je vydáván v souvislosti se šířením koronaviru označovaným jako SARS-CoV-2 a vyhlášeným nouzovým stavem

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Příklady dobré praxe

Tahák ke kvalifikačním požadavkům

Vzory k výzvě:

VZOR - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Prohlášení o propojenosti s ostatnimi podniky

Dotazníkové šetření:

Pokyny k dotazníkům

Dotazník MŠ

Dotazník ZŠ

Ostatní:

Seznam MŠ a ZŠ

Leták MŠMT

Uživatelská příručka - zpracování výzvy v IS KP14+