Home O nás Naše Projekty Provozní a animační podpora SCLLD MAS Rokytná

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Provozní a animační podpora SCLLD MAS Rokytná

Projekt: Provozní a animační podpora SCLLD MAS Rokytná Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008160


Cílem je i nadále aktivizovat občany, organizace, města a obce na území MAS Rokytná, nadále rozvíjet budování partnerství  za účelem rozvoje potenciálu venkovských oblastí. Cílem projektu je podpořit aktivity vedoucí k úspěšnému zpracování a realizaci SCLLD MAS Rokytná pro období 2014-2020. V rámci implementace půjde o činnosti související s procesem administrace SCLLD a projektů naplňujících strategii. Dále jde o animaci území, školení, propagaci SCLLD a animační činnosti OPVVV - Šablony.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


MAS Rokytná, o.p.s. realizuje Projekt: Provozní a animační podpora SCLLD MAS Rokytná Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008160


Aktivity projektu:


1) Kvalitní zpracování a dopracování SCLLD v Rozsahu metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014-2020 (probíhalo v období od roku 2015-2017), vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů, práce s širokou veřejností území MAS Rokytná


2) Implementace/administrace SCLLD předpokládá tyto aktivity (rok 2018)
Systematická podpůrná činnost pro žadatele a následně realizátory projektů
a) osvětová činnost
b) školení, workshopy
c) školení
d) poradenství, konzultace
e) administrace výzev, příjem žádostí, proces jejich posouzení a hodnocení, zasedán orgánů, administrace CSSF, kontroly, komunikace s ŘO a SZIF, příprava proplacení, zajištění expertních odborníků a poradců, evaluace, podpora udržitelnosti, apod.

3) Podpora a práce orgánů MAS - výběrová komise, programový výbor, kontrolní výbor, pracovní skupiny
a) vzdělávání
b) příprava zasedání a podkladů
c) tvorba zápisů
d) organizace setkání
e) organizace kontrol
f) administrace CSSF
f) zajištění expertních odborníků a poradců apod.

4) Zajištění personální a materiálně technické základny pro realizaci SCLLD
a) zvyšování kvalifikace zaměstnanců
b) kvalitní vybavení (notebooky, telefony, internet, web, kancelářské prostory a mobilita zaměstnanců)

5) Animace SCLLD
a) propagace strategie, její medializace
b) animace území, oživení území
c) komunitní projednávání - zapojování široké veřejnosti
d) workshopy, školení

6) Animace v OPVVV - Šablony - ZŠ a MŠ na území MAS
a) metodická pomoc ZŠ a MŠ s identifikací šablon a přípravou jejich projektů a následně jejich úspěšné realizace 
b) konzultační činnost, metodická pomoc, web, podpůrné materiály, workshopy

7) Spolupráce 
a) spolupráce partnerů a subjektů v rámci území MAS
b) spolupráce mezi MAS v rámci ČR na úrovni republiky
c) síťování a spolupráce mezi subjekty a MAS