Home O nás MAS Rokytná

MAS Rokytná

Územní působnost MAS Rokytná, o.p.s. je o velikosti 524 km2 a tvoří jej 49 obcí. MAS se rozkládá v jihovýchodní části Kraje Vysočina a všech 49 obcí náleží do bývalého okresu Třebíč.

ORP Moravské Budějovice je vymezená jako hospodářsky problémový region.

Vznik partnerství se váže k založení Moravskobudějovického mikroregionu na jaře roku 2000, kdy se starostové 23 obcí dohodli na založení zájmového sdružení právnických osob – dobrovolného svazku obcí, které bylo zaregistrováno na Okresním úřadě v Třebíči dne 5. dubna 2000 pod č.j. 5/2000.

V návaznosti na dosavadní činnost Moravskobudějovického mikroregionu a v návaznosti na rozšíření užší spolupráce se subjekty v mikroregionu se v období roku 2004 začalo intenzivně vytvářet místní partnerství založené na bázi principů programu Leader.

MAS byla začleněna do orgánů neziskové organizace IECC o.p.s., která působila na území mikroregionu od roku 2003. Společnost IECC (prostřednictvím svých pracovníků) plnila funkci facilitátora a koordinátora činnosti MAS Moravskobudějovicko.

V roce 2007 se podařilo zapojit do územní působnosti MAS i obec Meziříčko, čímž došlo k „scelení" územní působnosti MAS.

Dokladem fungujícího partnerství a rozšiřování principů LEADER do povědomí obyvatelstva lze doložit postupným nárůstem členské základny MAS z původních 18 členů na 30 k 31.12.2011.

Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného území, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit venkova. Realizace rozvoje venkova a každodenní činnost venkova a venkovanů řízená zdola „BOTTOM UP" prohloubí zapojení co největšího počtu aktérů daného území. Zájem o osobní a místní rozvoj nelze diktovat ze shora. Místní aktéři musí sami chtít a být přesvědčeni o významu svého snažení, mít vnitřní motivaci. Tento „úkol MAS" byl završen v roce 2012 rozšířením územní působnosti.

V období květen – srpen 2012 byla intenzivně prezentována činnost naší MAS na veřejných jednáních Mikroregionu Hrotovicko a Ekologického mikroregionu Rokytná, zastupitelstva města Jaroměřice n. Rok. Účastnili jsme se dalších schůzek se zástupci obcí obou mikroregionů vše se záměrem rozšíření území působnosti MAS.

Území působnost MAS Moraskobudějovicko se v září 2012 rozlohou, počtem obcí i počtem obyvatel zdvojnásobila na 49 obcí, 524 km2, 29 tis. obyvatel a je celistvé. Nyní zahrnuje území Moravskobudějovického mikroregionu, území Mikroregionu Hrotovicko a katastrální území obcí Příštpo, Dolní Lažany, Bohušice, Blatnice, Lipník, Lesůňky, Myslibořice a města Jaroměřice nad Rokytnou.

Po rozšíření územní působnosti byla formou soutěže zapojena veřejnost do výběru nového názvu MAS. Z došlých návrhů byl plénem vybrán jako nejvhodnější MAS Rokytná o.p.s. V polovině roku 2013 byly dokončeny i veškeré právní úkony a došlo k oficiálnímu přejmenování společnosti.

 

Zakládací listina