Home Strategie CLLD 2021 – 2027 Aktuální výzvy 2021 - 2027 "2. VÝZVA MAS ROKYTNÁ – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023 – II"

Vyhlášení 11. 10. 2023 v 12:00 hod

"2. VÝZVA MAS ROKYTNÁ – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023 – II"

MAS Rokytná, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“

vyhlašuje

2.  výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu

2. výzva MAS Rokytná – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023 – II.“

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 48. „Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)“

TEXT VÝZVY V PDF


Seznam přijatých projektových záměrů

Detaily výzvy níže.

MAS Rokytná, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“

vyhlašuje

2.  výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů do Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu

2. výzva MAS Rokytná – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023 – II.“

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 48. „Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)“

Identifikace výzvy

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

Číslo výzvy ŘO IROP

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 48 „VZDĚLÁVÁNÍ - SC 5.1 (CLLD)

Číslo výzvy MAS

2

Opatření Programového rámce

IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

Název opatření strategického rámce

1.6.1 Moderní infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP) + 1.6.2 Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ (IROP +  PRV)

Druh výzvy

Kolová

 

Termíny

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

11. 10. 2023, 12:00

Datum a čas zahájení příjmu Projektových záměrů na MAS (tj. mimo MS21+)

11. 10. 2023, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu Projektových záměrů na MAS (tj. mimo MS21+)

13. 11. 2023, 12:00

Datum zahájení realizace projektu

01. 01. 2021

Datem zahájení realizace projektu se rozumí zahájení prací související s projektem. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2021, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem. Výdaje vzniklé před datem zahájení realizace projektu uvedeným v MS2021+ nejsou způsobilé.

Datum ukončení realizace projektu

30. 06. 2029

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.Takový projekt nemůže být podpořen, v případě pozdějšího zjištění bude zahájeno řízení o odnětí dotace. Realizace projektu může být ukončena před vydáním prvního PA/Rozhodnutí.

 

Podpora

Celková částka dotace pro výzvu (podpora EU)

9 200 000 Kč

Celková částka celkových způsobilých výdajů

11 500 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj - 80 %

Státní rozpočet - 15 %

Celková podpora je ve výši 95 %

Vlastní podíl žadatele je ve výši 5 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) Projektového záměru

Minimální výše CZV na projekt

500 000 Kč

Maximální výše CZV na projekt

11 500 000 Kč

Forma podpory

Dotace – ex-post financování

 

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

 • Navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS.
 • Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí.
 • Navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.
 • Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

 

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.
 • Vnitřní konektivita škol.
 • Školní družiny a školní kluby.
 • Učebny neúplných škol.
 • Doprovodná část projektu:

-        budování a modernizace zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny),

-        pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety),

-        vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

-        Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

 

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop).

Území realizace

Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD MAS Rokytná.

Přesah mimo území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD není možný. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS Rokytná. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Místem realizace se rozumí místo/místa, kde bude probíhat fyzická realizace projektu a kde budou vznikat výstupy projektu. Žadatel jako místo realizace uvede obec/obce, na jejichž území leží ZŠ/MŠ/dětská skupina.

 

Území Místní akční skupiny Rokytná, o.p.s. vymezené ve schválené strategii CLLD:

Babice, Bačice, Biskupice-Pulkov, Blatnice, Bohušice, Cidlina, Dalešice, Dešov, Dolní Lažany, Domamil, Dukovany, Dědice, Hornice, Hrotovice, Jakubov u Moravských Budějovic, Jaroměřice nad Rokytnou, Kojatice, Komárovice, Krhov, Lesná, Lesonice, Lesůňky, Lipník, Litohoř, Litovany, Lukov, Láz, Martínkov, Meziříčko, Moravské Budějovice, Myslibořice, Nimpšov, Nové Syrovice, Odunec, Přešovice, Příštpo, Radkovice u Budče, Radkovice u Hrotovic, Račice, Rouchovany, Slavětice, Stropešín, Třebenice, Valeč, Vícenice, Zvěrkovice, Zárubice, Častohostice, Želetava, Klučov, Mikulovice, Petrůvky, Střítež

Oprávnění žadatelé

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • Církve
 • Církevní organizace
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • Školské právnické osoby
 • Ostatní právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Cílová skupina

Obyvatelé a subjekty působící na území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD a návštěvníci území působnosti MAS se schválenou strategií CLLD.

Pro aktivitu Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny:

 • Děti od 2 let v předškolním vzdělávání
 • Rodiče
 • Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Národnostní skupiny (zejména Romové)
 • Uprchlíci
 • Migranti

 

Pro aktivitu Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol:

 • Rodiče
 • Žáci
 • Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Nepedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ/VOŠ
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Národnostní skupiny (zejména Romové)
 • Uprchlíci
 • Migranti

 

Věcné zaměření

Podporované aktivity

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

a Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat výše uvedené aktivity.

 

Věcná způsobilost je definována v Obecných a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP (vždy v aktuálním znění).

 

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele pro výzvu ŘO IROP jsou uvedena zde: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

Indikátory

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

500 002 - Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení (zařízení)

509 011 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání (osoby)

509 001 - Modernizovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání (osoby)

500 401 - Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok (uživatelé/rok)

323 000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů (GJ/rok)

 

a Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

500 002 - Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení (zařízení)

509 021 - Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních (osoby)

509 031 - Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních (osoby)

509 051 - Počet nových odborných učeben (učebny)

509 041 - Počet modernizovaných odborných učeben (učebny)

500 501 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok (uživatelé/rok)

323 000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů (GJ/rok)

 

Žadatel vybere a vyplní indikátory dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 48 IROP (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop)

 

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 48 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 3, platnost od 14. 8. 2023, Specifickými pravidly (verze 1, platnost od 28. 2. 2023). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Časová způsobilost

od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2029

Informace o křížovém financování

Křížové financování není možné

 

Náležitosti a příjem Projektového záměru předloženého MAS mimo MS21+

Příjem Projektových záměrů mimo MS 2021+

Výzva MAS je vyhlašována mimo monitorovací systém MS 2021+. Na základě výzvy MAS předkládá žadatel Žádost o podporu do specifické výzvy ŘO pro CLLD, včetně povinných příloh. Podrobnosti o povinných přílohách Žádosti o podporu jsou upraveny ve Specifických pravidlech nadřazené konkrétní výzvy ŘO zveřejněných na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop.

Formulář projektového záměru je ke stažení jako příloha výzvy. Po vyplnění formuláře žadatel převede soubor do formátu PDF a opatří elektronickým podpisem jedné z osob, která je uvedena v záměru (statutární zástupce nebo kontaktní osoby). Další podrobnosti jsou uvedeny v následujících bodech.

Náležitosti Projektových záměrů mimo MS 2021+

 1. Vyplněný a elektronicky podepsaný formulář projektového záměru ve formátu pdf (vzor je součástí výzvy).
 2. Plná moc ve formátu pdf (je-li relevantní) – plná moc nemusí být ověřená a může být podepsána elektronicky i ručně (vzor je součástí výzvy).
 3. Další přílohy relevantní pro věcné hodnocení, pokud žadatel chce sdělit další informace nad rámec povinných informací ve formuláři záměru. Tyto další přílohy je nutné odevzdat spolu s formulářem projektového záměru. Podrobnosti k doložení příloh jsou uvedeny ve vzoru Projektového záměru (v části Další informace o projektu nutné pro věcné hodnocení).

Forma a způsob podání Projektových záměrů mimo MS 2021+

Projektový Záměr ve formátu pdf opatřený elektronickým podpisem osoby (osoby) jednajících jménem žadatele (nebo osob zmocněných na základě plné moci) a relevantní přílohy je nutné zaslat do datové schránky MAS na adresu: pq7jzk7.Žadatel uvede do předmětu datové zprávy název a číslo výzvy, do které podává projektový záměr.

Odeslání datové zprávy musí proběhnout před ukončením příjmu Projektových záměrů v této Výzvě MAS. Projektové záměry zaslané po termínu příjmu Projektových záměrů na MAS jsou považovány za nepřijaté a neváže se k nim další administrace.

 

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Změna výzvy je provedena v souladu s obecnými pravidly IROP a Směrnicí MAS pro IROP. Změny v kolových výzvách probíhají pouze na základě změn metodiky nebo legislativy. Postup způsobu provádění změn výzvy je popsán ve směrnici MAS Rokytná „Interní postupy - nositele SCLLD s názvem „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“ Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu“, dále jen Směrnice IROP. Směrnice IROP je zveřejněna na:  http://www.masrokytna.cz/predpisy-mas/predpisy-mas-2021-2027/ v kapitole 4.2 „Příprava výzvy MAS, její vyhlašování a změna výzvy“ a v kapitole 2.2 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce ve znění platném ke dni vyhlášení této výzvy: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027

 

Změna musí být zveřejněna na webových stránkách: http://www.masrokytna.cz/aktualni-vyzvy-2021-2027/  

Změny ve výzvě se nevztahují na Projektové záměry, které již žadatelé podali.

Způsob hodnocení Projektových záměrů

Způsob hodnocení je stanoven ve Směrnici MAS Rokytná „Interní postupy - nositele SCLLD s názvem „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“ Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu“ (verze č. 1.1, platnost a účinnost od 24. 5. 2023), je zveřejněna na internetových stránkách MAS Rokytná: http://www.masrokytna.cz/predpisy-mas/predpisy-mas-2021-2027/.

 

Hodnotitelé na MAS provádějí hodnocení podle předem stanovených kritérií pro hodnocení Projektových záměrů a vyplňují kontrolní list. Ke každému kritériu uvádějí srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.

 

Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem IROP

Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem IROP (dále jen „Posouzení souladu záměru“) probíhá mimo systém MS 2021+ a provádí jej Manažer SCLLD pro IROP. Při Posouzení souladu záměru uplatňuje MAS nezávislé hodnocení jedním hodnotitelem (Manažer SCLLD pro IROP) a zkontrolování jedním schvalovatelem (Vedoucí SCLLD). Schvalovatel je zároveň druhým hodnotitelem, tzn., že schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele. Postup způsobu Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem IROP je popsán ve Směrnici IROP v kapitole 5.1.

 

Věcné hodnocení

Věcné hodnocení provádí Výběrová komise. Výběrová komise MAS Rokytná hodnotí jednotlivé Projektové záměry, přiděluje bodové hodnocení, a vytváří zápis z jednání a vyplňuje kontrolní listy s hodnocením projektových záměrů. Ke každému kritériu je uvedeno jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno. Postup způsobu hodnocení Projektových záměrů je popsán ve Směrnici IROP

v kapitole 5.2.

 

Výběr projektů

Počet podpořených Projektových záměrů je limitován výší alokace na výzvu. Při výběru Projektových záměrů vydává MAS kladné vyjádření o Souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD pouze do 100 % alokace výzvy MAS, do které byl projektový záměr předložen, za splnění podmínek výzvy MAS. V případě nevyčerpání alokace ve výzvě MAS rozhodne Programový výbor o možnosti opětovného vyhlášení výzvy MAS. Postup způsobu výběru Projektových záměrů je popsán ve Směrnici IROP v kapitole 5.3.

 

Maximálně možný dosažený bodový zisk je 100 bodů. Minimální počet bodů, který musí Projektový záměr získat, aby splnil podmínky věcného hodnocení je 50 bodů.

 

Každý žadatel může podat žádost o přezkum, i když uspěl, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku hodnocení. Tedy ode dne, kdy byl odeslán žadateli e-mail o výsledku z datové schránky nositele SCLLD (MAS Rokytná). Postup při podání žádosti o Přezkum hodnocení projektových záměrů je uveden v kapitole 6 Směrnice IROP zveřejněné na http://www.masrokytna.cz/predpisy-mas/predpisy-mas-2021-2027/.

 

Po výběru projektových záměrů ze strany MAS následuje podání žádosti o podporu do výzvy č. 48 IROP, a to prostřednictvím MS21+. Hodnocení žádostí o podporu je v kompetenci Centra pro regionální rozvoj (CRR). Kontrolní listy k hodnocení CRR jsou zveřejněny na: https://www.crr.cz/irop/

Kritéria pro výběr Projektových záměrů

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pro posouzení souladu Projektového záměru s Programovým rámcem IROP i kritéria pro věcné hodnocení Projektových záměrů jsou součástí této výzvy.

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

Kontakty pro poskytování informací ze strany MAS

MAS Rokytná, o.p.s.
Sídlo organizace: Srázná 444, 676 00 Moravské Budějovice

 

Kontaktní údaje na pracovníky MAS Rokytná:

Programový manažer IROP: Martina Kršňáková - +420 725 736 230, martina@masrokytna.cz

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD: Robert Kubala - + 420 608 750 076, kubala@masrokytna.cz

Informace pro žadatele ze strany MAS

Není pořádán seminář pro žadatele, MAS komunikuje se žadateli formou individuálních konzultací. Prezentace s podrobnějšími informacemi k výzvě je zveřejněna na stránce s konkrétní výzvou: http://www.masrokytna.cz/informace-o-vyzvach/prezentace-k-vyzvam/

Poskytování konzultací ze strany CRR

Pro řešení konkrétních dotazů k projektům plánovaným k předložení do výzvy je žadatelům zpřístupněn konzultační servis dostupný na adrese https://www.crr.cz/irop/konzultacniservis-irop/

Seznam příloh výzvy

1.

Formulář Projektového záměru - vzor

2.

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pro posouzení souladu Projektového záměru s Programovým rámcem IROP

3.

Kritéria věcného hodnocení

4.

Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu (k vyhodnocení kritéria věc.hodnocení 2.11)

5.

Počet obyvatel v obcích MAS k 1.1.2023 (k vyhodnocení kritéria věc.hodnocení 2.14)

6.

Plná moc – vzor

7.

Vzdání se práva podat žádost o přezkum – vzor

8.

Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum – vzor