Home Strategie CLLD 2021 – 2027 Aktuální výzvy 2021 - 2027 „1. VÝZVA MAS ROKYTNÁ – OP TAK – INOVACE V PODNIKÁNÍ – 2023“

Vyhlášení 11. 10. 2023 v 12:00 hod

„1. VÝZVA MAS ROKYTNÁ – OP TAK – INOVACE V PODNIKÁNÍ – 2023“

MAS Rokytná, o.p.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“

vyhlašuje

1.  výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů do Programového rámce Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

1. výzva MAS Rokytná – OP TAK – Inovace v podnikání – 2023

Vazba na výzvu ŘO OP TAK s názvem „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.“

a číslem v MS21+ „01_23_026“

TEXT VÝZVY V PDF


Seznam přijatých projektových záměrů

Detaily výzvy níže.

MAS Rokytná, o.p.s jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“

vyhlašuje

1.  výzvu k předkládání Projektových záměrů integrovaných projektů do Programového rámce Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

1. výzva MAS Rokytná – OP TAK – Inovace v podnikání – 2023

Vazba na výzvu ŘO OP TAK s názvem „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.“

a číslem v MS21+ „01_23_026“

Identifikace výzvy MAS Rokytná

Číslo a název výzvy MAS

1. výzva MAS Rokytná – OP TAK – Inovace v podnikání – 2023

Strategický cíl strategie CLLD

4. Ekonomika – podnikání motor regionu

Specifický cíl strategie CLLD

4.5. Rozvoj technologií, robotizace, digitalizace a aplikací v podnikání

Opatření strategie CLLD

4.5.1 Inovace v podnikání (OP TAK)

Druh výzvy

Kolová

Model hodnocení

Jednokolový

www odkaz na výzvu

http://www.masrokytna.cz/op-tak-2021-2027/

 

Identifikace nadřazené výzvy Řídícího orgánu (ŘO)

Číslo a název výzvy ŘO

01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Blíže viz: Text výzvy ŘO.

Operační program

Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK)

Cíl politiky

1. Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace a regionálního propojení IKT

Priorita programu

2. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnost MSP

Specifický cíl programu

2.1 Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic

 

Časové nastavení a termíny výzvy MAS

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

11. 10. 2023, 12:00

Datum a čas zahájení příjmu Projektových záměrů na MAS

11. 10. 2023, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu Projektových záměrů na MAS

13. 11. 2023, 12:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30.6.2026

Možnosti etapizace

Jednoetapový projekt

Způsob financování

Dotace ex-post financování

 

Forma podpory

Celková výše dotace pro výzvu (podpora EU)

2 180 000 Kč

Celková výše celkových způsobilých výdajů pro výzvu

4 360 000 Kč

Míra podpory z EU, vlastní podíl žadatele

EU podíl - 50 %

Vlastní podíl žadatele - 50 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) Projektového záměru

Minimální výše CZV na projekt

500 000,- Kč

Maximální výše CZV na projekt

2 000 000,- Kč

Typ podporovaných projektů

Integrovaný projekt

Podmínky veřejné podpory

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o de minimis

Oprávnění žadatelé

mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky

tj. veškeré fyzické i právnické osoby, které mají přidělené české IČ a jsou oprávněny k podnikání (OSVČ, s.r.o., a.s., …) a současně splňují kategorii MSP (do 250 zaměstnanců a ročního obratu/bilanční sumy do 43 mil. EUR) a jsou po dobu 2 zdaňovacích období předcházejících datu podání Žádosti o podporu do Výzvy ŘO nepřetržitě registrováni jako poplatník daně z příjmu v ČR

pozn.: Jeden žadatel (1 IČ) může mít v rámci dané Výzvy ŘO pouze jednu aktivní žádost.

 

Věcné zaměření výzvy

Výčet podporovaných aktivit

Podpora MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

 

Podporované aktivity: Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. Jedná se o následující aktivity:

a)      Robotizace, automatizace, digitalizace  

b)      Web, cloud

c)       Komunikační a identifikační Infrastruktura

 

Ad a) Robotizace, automatizace, digitalizace ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu (CAD/CAM, systémy skladového hospodářství – WMS, EDI, ERP, MES, MIS, APS, nadstandartní moduly již implementovaných podnikových IS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku

Ad b) Web, e-shop a cloudové služby ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu úložiště) prostřednictvím internetu

Ad c) Komunikační a identifikační infrastruktura a výpočetní technika ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.

 

Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří.

Blíže viz Příloha č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

 

Nepodporované oblasti podnikání stanovené výzvou ŘO:

- Výroba, zpracování a uvádění tabáku a tabákových výrobků na trh

- Zemědělství, lesnictví a rybářství (CZ-NACE A)

- Telekomunikační činnosti (CZ-NACE J.61.0)

- Peněžnictví a pojišťovnictví CZ-NACE K)

- Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti (CZ-NACE N.82.0)

- Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (CZ-NACE R.92.0)

Blíže viz Příloha č. 6 Nepodporované kategorie CZ NACE Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

 

Nepodporované oblasti podnikání stanovené výzvou MAS:

- Těžba a dobývání (CZ-NACE B)

- Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (CZ-NACE D)

- Činnosti domácností jako zaměstnavatelů (CZ-NACE T)

- Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (CZ-NACE U)

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory za níže uvedených podmínek. Indikátory povinné k naplnění (neboli závazné indikátory) jsou indikátory, které spadají do množiny indikátorů povinných k výběru, ale u kterých se žadatel zavazuje k naplnění jím určené cílové hodnoty. U ostatních indikátorů povinných k výběru má možnost žadatel stanovit cílovou hodnotu indikativně:

 • povinné k výběru:
  • 107002 Přidaná hodnota
  • 107031 Podniky s vyšším obratem
  • 107501 Obrat
  • 101022 Podniky podpořené granty
 • povinné k naplnění:
  • 243010 Počet instalovaných technologií

Podrobnosti k indikátorům jsou uvedeny ve zvláštní části pravidel tj. viz Příloha č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Cílová skupina

Malé a střední podniky

 

Územní zaměření

Přípustné místo realizace

Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD MAS Rokytná.

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace a jsou uskutečňovány výdaje projektu.

 

Území Místní akční skupiny Rokytná, o.p.s. vymezené ve schválené strategii CLLD:

Babice, Bačice, Biskupice-Pulkov, Blatnice, Bohušice, Cidlina, Dalešice, Dešov, Dolní Lažany, Domamil, Dukovany, Dědice, Hornice, Hrotovice, Jakubov u Moravských Budějovic, Jaroměřice nad Rokytnou, Kojatice, Komárovice, Krhov, Lesná, Lesonice, Lesůňky, Lipník, Litohoř, Litovany, Lukov, Láz, Martínkov, Meziříčko, Moravské Budějovice, Myslibořice, Nimpšov, Nové Syrovice, Odunec, Přešovice, Příštpo, Radkovice u Budče, Radkovice u Hrotovic, Račice, Rouchovany, Slavětice, Stropešín, Třebenice, Valeč, Vícenice, Zvěrkovice, Zárubice, Častohostice, Želetava, Klučov, Mikulovice, Petrůvky, Střítež

 

Způsobilé výdaje

Věcná způsobilost

Investice do dlouhodobého hmotného majetku – náklady na pořízení a implementaci hardware a ostatních technologií, včetně nákladů na služby poradců, expertů, studie a jiných nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu v místě realizace a vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č.500/2002 Sb. Veškerý pořizovaný majetek musí být nový a účetně odepisovatelný, technické zhodnocení hmotného majetku musí být využíváno výhradně příjemcem podpory a musí se jednat o majetek přiměřené užitkové hodnoty.

 

-       Výrobní stroje a jejich součásti – pouze za předpokladu, že součástí pořizovací ceny uvedené v rozpočtu projektu je příslušenství po manipulaci (s materiálem, výrobkem či nástrojem) ve smyslu nahrazení lidské manuální práce při daném úkonu a dále pouze za předpokladu, že bude tato technologie datově integrovaná s nadřazeným podnikovým informačním systémem (nejedná se o řídicí systém dané výrobní technologie, ale IS typu ERP, MES, MIS, APS apod.)

-       Manipulační systémy – „robotické ruce“, robotické manipulátory, dopravníky (pásové, válečkové apod.), technologie pracující s čárovými kódy, RFID či QR (čtečky atd.), speciální roboty, ramena, digitální váhy a brány, pokud jsou přímou součástí logistického systému skladu nebo pokud jsou příslušenstvím jiných podnikem již vlastněných technologií (výrobních či nevýrobních) a pokud umožňují online monitoring s integrací do nadřazeného podnikového informačního systému

-       Měřicí nebo testovací stanice – především zařízení jako 3D skener, totální stanice a stanice pro kontrolu kvality atd.

-       Automatické balicí stroje – balicí stroje s automatickým ovinem

-       ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě – stacionární a přenosné osobní počítače, tablety, chytré telefony (vše pouze za účelem ovládání pořizovaných SW, cloudových řešení, příp. technologií),servery, aktivní a pasivní prvky sítě LAN, switche, huby, firewally a routery umožňující komunikovat pomocí Ethernetového portu, přístupové body, hardwarové šifrovací klíče, analyzátory síťového provozu, optické i metalické kabely, prvky FTTH, měřící technika pro sítě LAN, optické svářečky, firemní datová uložiště NAS a jejich příslušenství – HDD a SSD, 19” racky, chráničky a ostatní nezbytný instalační hardware pro vybudování a provoz podnikové sítě, systémů pro zálohu napájení IT infrastruktury, a nezbytný hardware používaný pro zajištění vnitřní konektivity v provozovně žadatele

-       Specializované koncové zařízení a periferie – polohovací zařízení, tablet, 3D systémy a monitory, brýle pro rozšířenou realitu a příbuzný hardware pro VR, tiskárny, skenery, kancelářské kopírovací stroje a další příbuzný hardware)

-       Monitorovací systémy – přístupové čipy, CCID, senzory (včetně senzorů pro výrobní stroje) a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony atd.

-       Vybavení hybridní prodejny 24/7 – pořízení technologií umožňujících bezobslužný provoz maloobchodní prodejny včetně systémů zabezpečení a monitoringu provozu.

 

Investice do dlouhodobého nehmotného majetku – náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku; Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu. Veškerý pořizovaný majetek musí být nový.

 

Náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service – SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Musí se jednat o aktivity, které přímo souvisejí s podporovanými aktivitami projektu a rozvojem ICT či řízení IT ve firmě, housing serverů (jen v případě, že žadatel doloží platnou nájemní smlouvu s firmou vlastnící a provozující DC, která bude doplněna klauzulí, že datacentrum musí umožnit případnou kontrolu na místě poskytovatelem dotace). Lze čerpat pouze po dobu realizace projektu. V případě, že délka uhrazeného předplatného překročí datum ukončení projektu, bude ZV poměrná část odpovídají době čerpání služby v rámci harmonogramu projektu v celých měsících a celkové doby jejího čerpání. Nelze čerpat podporu na služby, které žadatel začal využívat již před podáním žádosti o podporu nebo na prodloužení/obnovu licence SW formou předplatného (nevztahuje se na nové verze).

 

Ostatní drobný hmotný majetek s přímou vazbou na realizaci projektu digitalizace.

 

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS atd.) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

 

Nepřímé náklady - paušální sazba ve výši 7 %.

 

Blíže viz Příloha č. 2 Vymezení způsobilých výdajů Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

 

Podmínky způsobilosti výdajů jsou také upraveny v dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část v kapitole č. 8.1 Způsobilé výdaje a jejich dokládání. Do vydání Rozhodnutí se žadatel řídí aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část.

Obecná část pravidel je k dispozici na:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak--267118/

Nezpůsobilé výdaje a nepodporované aktivity

Níže uvádíme vybrané příklady výdajů, které nelze zařadit mezi způsobilé

-  DPH, pokud lze uplatnit nárok na její odpočet

-  výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu

-  splátky půjček a úvěrů

-  leasing hmotného majetku

-  služby poradců a expertů, studie, bezpečnostní a jiné audity

-  školení

-  nábytek a vybavení, jejichž pořízení bezprostředně nepřispívá k naplnění cílů stanovených v žádosti o podporu

-  stavební práce

-  pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství

-  pořízení repasovaných strojů a zařízení

 

Blíže viz: Příloha č. 2 Vymezení způsobilých výdajů Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I. a Příloha č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Časová způsobilost

Výdaje jsou způsobilé od podání Žádosti o podporu do Výzvy ŘO, to znamená po předložení plné žádosti o podporu do MS2021+.

Nejzazší termín podání Žádosti o platbu je 30.6.2026.

 

Náležitosti a příjem Projektového záměru předloženého MAS mimo MS2021+

Příjem Projektových záměrů mimo MS 2021+

Výzva MAS je vyhlašována mimo monitorovací systém MS 2021+. Po schválení Projektového záměru na MAS, předkládá žadatel Žádost o podporu do výzvy ŘO pro CLLD, včetně povinných příloh. Podrobnosti o povinných přílohách jsou Žádosti o podporu upraveny v podmínkách ŘO OP TAK, konkrétně kap. 8: Text výzvy ŘO.

Formulář Projektového záměru je ke stažení jako příloha výzvy.

Po vyplnění formuláře zašle žadatel ve Projektový záměr formátu doc, docx prostřednictvím své datové schránky. Další podrobnosti jsou uvedeny v následujících bodech.

Náležitosti Projektových záměrů mimo MS 2021+

 1. Vyplněný formulář projektového záměru ve formátu doc, docx (vzor je součástí výzvy).
 2. Povinnou přílohou jsou 2 indikativní cenové nabídky ke každé pořizované položce (vyjma nepřímých nákladů), sloužící ke kontrole nákladů rozpočtovaných v Projektovém záměru. Indikativní cenové nabídky musí být aktuální - tj. nejdřívější datum vydání je 1.6.2023.
 3. Další přílohy relevantní pro věcné hodnocení nejsou blíže specifikovány. Pokud žadatel chce sdělit další informace nad rámec povinných informací ve formuláři záměru nebo doložit další podklady, které uváděné skutečnosti potvrzují – např. smlouva o spolupráci.

Přílohy je nutné odevzdat spolu s formulářem Projektového záměru.

Forma a způsob podání Projektových záměrů mimo MS 2021+

Projektový záměr ve formátu doc, docx a relevantní přílohy je nutné zaslat do datové schránky MAS na adresu: pq7jzk7.Žadatel uvede do předmětu datové zprávy název a číslo výzvy, do které podává projektový záměr. Odeslání datové zprávy musí proběhnout před ukončením příjmu Projektových záměrů v této Výzvě MAS. Projektové záměry zaslané po termínu příjmu Projektových záměrů na MAS jsou považovány za nepřijaté a neváže se k nim další administrace.

Projektový záměr musí být vždy odeslán z datové schránky žadatele (společnosti nebo jejího statutárního zástupce)! V opačném případě jej MAS vyřadí při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

 

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Změna výzvy je provedena v souladu kap. 4.2.4. Metodického pokynu Výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021-2027 a s Interní směrnicí OP TAK – s názvem Postup administrace, hodnocení a výběru projektů v Programovém rámci OP TAK 2021 – 2027  Strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“ (verze č. 1.1, platnost a účinnost od 25. 09. 2023), která je zveřejněna na internetových stránkách MAS Rokytná: http://www.masrokytna.cz/predpisy-mas/.

 

Změna musí být zveřejněna na webových stránkách: http://www.masrokytna.cz/aktualni-vyzvy-2021-2027/. Změny ve výzvě se nevztahují na Projektové záměry, které již žadatelé podali.

Způsob hodnocení Projektových záměrů/ Návrhů projektů

Způsob hodnocení je stanoven ve Interní směrnicí OP TAK– s názvem Postup administrace, hodnocení a výběru projektů v Programovém rámci OP TAK 2021 – 2027  Strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. „Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 – 2027“ (verze č. 1.1, platnost a účinnost od 25. 09. 2023), která je zveřejněna na internetových stránkách MAS Rokytná: http://www.masrokytna.cz/predpisy-mas/predpisy-mas-2021-2027/.

 

Hodnotitelé na MAS provádějí hodnocení podle předem stanovených kritérií pro hodnocení Projektových záměrů a vyplňují kontrolní list. Ke každému kritériu uvádějí srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.

 

Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem OP TAK

Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem OP TAK (dále jen „Posouzení souladu záměru“) probíhá mimo systém MS 2021+ a provádí jej Manažer SCLLD pro OP TAK. Při Posouzení souladu záměru uplatňuje MAS nezávislé hodnocení jedním hodnotitelem (Manažer SCLLD pro OP TAK) a zkontrolování jedním schvalovatelem (Vedoucí SCLLD). Schvalovatel je zároveň druhým hodnotitelem, tzn., že schvalovatel provádí schválení hodnocení a zároveň ověřuje správnost hodnocení prvního hodnotitele. Postup způsobu Posouzení souladu projektového záměru s Programovým rámcem OP TAK je popsán ve Směrnici OP TAK v kapitole 5.1.

 

Věcné hodnocení

Věcné hodnocení provádí Výběrová komise. Výběrová komise MAS Rokytná hodnotí jednotlivé Projektové záměry, přiděluje bodové hodnocení, a vytváří zápis z jednání a vyplňuje kontrolní listy s hodnocením projektových záměrů. Ke každému kritériu je uvedeno jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno. Postup způsobu hodnocení Projektových záměrů je popsán ve Směrnici v kapitole 5.2.

 

Výběr projektů

Počet podpořených Projektových záměrů je limitován výší alokace na výzvu. Při výběru Projektových záměrů vydává MAS kladné Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií do výzvy ŘO pouze do 100 % alokace výzvy MAS. V případě Projektového záměru, na jehož pokrytí v plné výši již nedostačuje alokace dané Výzvy MAS (hraniční projekt), může Programový výbor předkladateli Projektového záměru navrhnout snížení rozpočtu projektu, pokud tím nebude ohrožen funkční celek projektu. V případě nevyčerpání alokace ve výzvě MAS rozhodne Programový výbor o možnosti opětovného vyhlášení výzvy MAS. Postup způsobu výběru Projektových záměrů je popsán ve Směrnici v kapitole 5.3.

 

Maximálně možný dosažený bodový zisk je 100 bodů. Minimální počet bodů, který musí Projektový záměr získat, aby splnil podmínky věcného hodnocení je 50 bodů.

 

Každý žadatel může podat žádost o přezkum, i když uspěl, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku hodnocení. Tedy ode dne, kdy byl odeslán žadateli e-mail o výsledku z datové schránky nositele SCLLD (MAS Rokytná). Postup při podání žádosti o Přezkum hodnocení projektových záměrů je uveden v kapitole 6 Směrnice zveřejněné na http://www.masrokytna.cz/predpisy-mas/predpisy-mas-2021-2027/.

 

Po výběru projektových záměrů ze strany MAS následuje podání žádosti o podporu do specifické výzvy ŘO pro CLLD. Blíže viz: Text výzvy ŘO.  

Kritéria pro výběr Projektových záměrů

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pro posouzení souladu Projektového záměru s Programovým rámcem OP TAK i kritéria pro věcné hodnocení Projektových záměrů jsou součástí této výzvy.

Další specifika výzvy

Pro jednoho žadatele (jedno IČ) o podporu (předkladatele záměru) je omezen počet podaných záměrů na jeden. Pokud podá jeden žadatel (jedno IČ) do této výzvy více záměrů, bude do administrativní kontroly a hodnocení zařazen záměr, který byl podán nejdříve, pokud žadatel neurčí v datové zprávě jinak. Ostatní záměry stejného žadatele (stejné IČ) budou vyřazeny.

Odkaz na zvláštní a obecnou část pravidel výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – vždy v aktuálním znění.

Zvláštní část pravidel je k dispozici na stránce nadřazené výzvy ŘO, tj.: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/?fbclid=IwAR0YCR9b6OIj3I-DqdjaahwOaUkliqjzBJy6d7Gva6tr5H-_VcpI4tK0M2w

Obecná část pravidel je k dispozici na:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak--267118/

Informace pro žadatele od MAS

Není pořádán seminář pro žadatele, MAS komunikuje se žadateli formou individuálních konzultací. Prezentace s podrobnějšími informacemi k výzvě je zveřejněna na stránce s konkrétní výzvou: http://www.masrokytna.cz/informace-o-vyzvach/prezentace-k-vyzvam/

Kontakty pro poskytování informací ze strany MAS

MAS Rokytná, o.p.s.
Sídlo organizace: Srázná 444, 676 00 Moravské Budějovice

 

Kontaktní údaje na pracovníky MAS Rokytná:

Programový manažer OP TAK: Martina Kršňáková - +420 725 736 230, martina@masrokytna.cz

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD: Robert Kubala - + 420 608 750 076, kubala@masrokytna.cz

Seznam příloh výzvy

1.

Formulář Projektového záměru - vzor

2.

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pro posouzení souladu Projektového záměru s Programovým rámcem OP TAK

3.

Kritéria věcného hodnocení

4.

Podíl nezaměstnaných obyvatel v obcích MAS k 31.12.2022

5.

Počet obyvatel v obcích MAS k 1.1.2023