Home Aktuality Aktuality Výzva č. 3 - PRV

Vyhlášení výzvy PRV

Výzva č. 3 - PRV

V pátek 10. 6. 2022 byla vyhlášena 3. Výzva PRV MAS Rokytné. Termín příjmu žádostí:od 13.6.2022 do 20.7.2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

 

Celková výše dotace pro 3. výzvu je 18.749.837,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 4 a 5.

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 3. výzvu

F1

Podpora konkurenceschopnosti místních  zemědělců  

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

3.771.567,- Kč

F4

Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů

Článek 26, odstavec 1., písmeno b) -  Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

478.270,- Kč

F5

Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas spolkovou činnost

Článek 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

14.500.000 Kč

 


Více informací naleznete na stránce 


3. Výzvy PRV MAS Rokytná

 

Připravujeme pro vás seminář k výzvě.

 

V pondělí 13. 6. 2022 nejsme v kanceláří (služební cesta). Tento týden budeme v kanceláři v úterý a ve středu. V případě zájmu o schůzku nás prosím kontaktujte telefonicky. 

Robert Kubala - vedoucí pracovník MAS SCLLD

Tel: (+420) 608 75 00 76, e-mail: kubala@masrokytna.cz

Martina Kršňáková –  projektový manažer SCLLD

Tel: (+420) 725 736 230, e-mail: martina@masrokytna.cz