Home Aktuality Aktuality Akční plán SCLLD OPZ+ MAS Rokytná

Zahájení projektu

Akční plán SCLLD OPZ+ MAS Rokytná

EU prostřednictvím MPSV a programu OPZ+ podpořila projekt s názvem AKČNÍ PLÁN SCLLD OPZ+ MAS ROKYTNÁ a registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_008/0000096. Projekt bude realizován od 1.6.2023 do 31.12.2025 a výše přidělené dotace činní 9 896 000 Kč.

 

 

MAS Rokytná zahajuje od 1.6.2023 nový projekt OPZ+.

 

 

Kvůli administrativní zátěži řídícího orgánu OPZ+ (MPSV) již nebudou v programovém období 2021-2027 Místní Akční Skupiny vyhlašovat výzvy v programu OPZ+ a rozdělovat dotace přímo žadatelům z území, jako tomu bylo v programovém období 2014-2020 V tomto období MAS Rokytná, o.p.s. podpořila celkem 11 projektů a bylo rozděleno více než 11,2 mil. Kč.

V současném období (2021 – 2027) budou podporovány neziskové a komunitní aktivity na území MAS pomocí klíčového projektu, kdy realizátorem projektu je MAS Rokytná a jednotlivé aktivity jsou realizovány buď přímo MAS, nebo partnery z území. Při jejich výběru MAS zohlednila potřeby a poptávku z území a zároveň se snažila, aby aktivity pokrývaly co největší území. Důležitými kritérii výběru byla i zkušenost a znalost území a místní působnost.

 

EU prostřednictvím MPSV a programu OPZ+ podpořila projekt s názvem AKČNÍ PLÁN SCLLD OPZ+ MAS ROKYTNÁ a registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_008/0000096. Projekt bude realizován od 1.6.2023 do 31.12.2025 a výše přidělené dotace činní 9 896 000 Kč.

 

Cílem projektu je podpora komunitního života a dále podpora sociálně ohrožených skupin. V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na širokou veřejnost, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se ztíženým přístupem na trh práce. Mezi aktivity budou mimo jiné patřit podpora komunitních a spolkových aktivit, osob/rodin ohrožených sociálním vyloučením, zaměstnanosti, prorodinných opatření a komunitní sounáležitosti na území MAS.

 

Součástí projektu jsou 2 partneři s finančním příspěvkem (Barevný svět Třebíčsko, s.r.o. a Diecézní charita Brno-Oblastní charita Třebíč) a dále vetší množství dalších organizací a obcí z území formou partnerství bez finančního příspěvku.

Mezi podporované aktivity projektu patří následující:

• Komunitní práce (aktivita MAS), která bude realizována prostřednictvím komunitního centra, působícího v Hrotovicích pro území celého Hrotovicka a dále tam bude spadat i organizace společných kulturních/multikulturních akcí na území obcí, do jejichž přípravy a realizace zapojují průřezově osoby z cílových skupin. Komunitní centrum je otevřeným prostorem a zajišťuje i osvětovou a poradenskou činnost v oblasti dluhové problematiky a psychologického poradenství.

• Zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce bude částečně realizováno za podpory partnera Barevný svět Třebíčsko, s.r.o., který poskytne doprovodnou osobu – pracovního poradce/konzultanta lidem s mentálním postižením při uplatnění na běžném trhu práce. Další podaktivitou bude zaměstnávání osob z cílových skupin zejména v místě bydliště s možností flexibilní pracovní doby a částečných pracovních úvazků, které bude realizovat MAS.

• Prorodinná opatření budou realizována prostřednictvím partnerů bez finančního příspěvku a budou probíhat formou venkovských dětských komunitní klubů mimo školní vyučování a venkovských komunitních táborů. Mezi partnery budou patřit organizace, které pracují celoročně s dětmi, tj. Orel jednota, Sokol, sportovní a spolkové organizace, obce a další.

• Potravinová a věcná banka, kterou bude zajišťovat partner Diecézní charita Brno-Oblastní charita Třebíč.  V rámci aktivity dojde ke zprovoznění a otevření prostor, který bude funkčním lokálním centrem potravinové a věcné banky a současně bude funkčním kontaktním centrem s pracovníky, kteří budou pracovat přímo s osobami z cílových skupin, budou vykonávat terénní práci a koordinovat chod a činnosti potravinové a věcné banky.