Home Aktuality Aktuality 4 Výzva IROP - Doprava

4 Výzva IROP - Doprava

MAS Rokytná jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Rokytná na období 2014 – 2020“
Cesta k rozkvětu regionu
vyhlašuje
4. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu


s názvem
„4. výzva MAS Rokytná – IROP – PODPORA UDRŽITELNOSTI NEMOTOROVÉ DOPRAVY I.“

Vyhlašujeme výzvu v rámci OP IROP na aktivitu Bezpečnost Dopravy.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy a otevření systému MS2014+ pro příjem žádosti - 19. 7. 2021 - 10:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádosti o podporu v MS2014+ - 20. 9. 2021 18:00 hod

Alokace výzvy (CZV) - 11.426.235,64

Minimální výše CZV na projekt: 300.000,- Kč

Maximální výše CZV na projekt: 11.426.236.64 Kč

 

Zacílení podpory - Podporované aktivity:

AKTIVITA BEZPEČNOST DOPRAVY
1) Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
2) Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
3) Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
4) Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

 

Více informací, včetně textu výzvy a příloh naleznete ZDE

 

V případě zájmu nás kontaktujte